Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Nehnuteľnosti

Ponúkame Vám financovanie nehnuteľ­ností, medzi ktoré patria najmä:

 • administratívne budovy
 • nebytové priestory
 • obchodné priestory
 • prevádzkové budovy
 • priemyselné alebo výrobné budovy
 • skladové haly
 • iné stavby výrobného, obchodného, kancelárskeho charakteru
 • polyfunkčné budovy

Klienti Tatra-Leasingu majú možnosť využiť zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej Investičnej Banky s nižšou úrokovou sadzbou.

Financovanie je určené pre malé a stredné podniky, samosprávy ako aj veľké korporátne spoločnosti. Zámer zvýhodneného financovania je  podporiť investičnú aktivitu v regióne Európskej Únie.

Financovanie sa týka takmer všetkých odvetví okrem výnimiek určených z Európskej Investičnej Banky pričom nevyžaduje žiadnu dodatočnú administratívnu aktivitu zo strany klienta.

Klientská linka INFOLEASING: 02/5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Výhody financovania v Tatra Leasingu

Predtým, než sa rozhodnete pre investovanie vlastných finančných prostriedkov, čerpanie úveru alebo podpis nájomnej zmluvy, ponúkame Vám vysvetlenie výhod finančného lízingu a operatívneho lízingu.

Pri financovaní nehnuteľností Vám ponúkame:

 • splátky, na ktoré máte
 • uvoľnenie kapitálu pre kľúčové investície Vašej spoločnosti
 • typ financovania prispôsobený vaším potrebám
 • dobu splácania, akú potrebujete (podľa spôsobu financovania a typu predmetu
 • nárok na odpočet DPH z celej investície na začiatku financovania
 • uplatnenie si až 100 % hodnoty predmetu do daňových nákladov vrátane úrokov
 • mimosúvahové financovanie
 • financovanie oslobodené od DPH
 • nízku prvú zvýšenú splátku (tzv. akontáciu) už od 10 % v závislosti od Vašich potrieb a bonity
 • financovanie aj so zostatkovou hodnotou
 • splátkový kalendár s možnosťou odkladu vašich splátok, sezónneho splácania alebo splátkových prázdnin
 • financovanie na báze pevných alebo plávajúcich úrokových sadzieb
 • garantované sadzby poistenia na celú dobu financovania
 • bezstarostné úhrady splátok prevodným, trvalým alebo inkasným príkazom
 • právne, účtovné a investičné poradenstvo súvisiace s financovaním

Tatra Leasing Vám ponúka prefinancovanie kúpy nehnuteľnosti, prefinancovanie výstavby nehnuteľnosti alebo refinancovanie vlastnej nehnuteľnosti tzv. „spätný lízing“

Ak máte osobitné požiadavky, nie je to pre nás dôvod na zamietnutie spolupráce. Naopak, je to pre našich zamestnancov výzva naplniť Vaše očakávania. Zároveň si však individuálny prístup môže vyžadovať predloženie dodatočných dokladov. Neváhajte nás preto kontaktovať. 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Typy financovania

 

Finančný lízing

Finančný lízing je nájom predmetu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci po ukončení nájmu. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., § 2, písm. s, ods. 2) upravuje, že doba lízingu je najmenej 60 % doby odpisovania.

Ak uvažujete nad investíciou do prevádzkových, skladových, administratívnych či obchodných priestorov,
ponúkame Vám na zváženie nasledovné benefity:

 • fixné splátky sme klientom napriek turbulentnosti kapitálových a komoditných trhov nikdy nemenili
 • predmet lízingu Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok, nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstevné zľavy
 • výška poistného sa počas doby lízingu nemení
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing môžete platiť poistenie spolu s lízingovou splátkou,
  ušetríte tak vlastnú administratívu i Vaše finančné prostriedky za vykonanie viacerých platieb.

 

Operatívny lízing

Pod operatívnym lízingom rozumieme nájom predmetu. Operatívny lízing je formou užívania a nie formou obstarania predmetu. Preto po skončení nájmu (na rozdiel od finančného lízingu) nie je dojednané právo kúpy predmetu nájomcom. Pri dodržaní podmienok zákona o dani z príjmov však možno dojednať po skončení nájmu predaj predmetu nájomcovi, dodávateľovi či tretej osobe.

Operatívny lízing patrí k moderným a neustále sa inovujúcim formám užívania obchodných, prevádzkových, skladových a výrobných priestorov.

Ak hľadáte spôsob, ako bezstarostne a efektívne užívať zariadenia, ponúkame Vám nasledovné benefity:

 • nehnuteľnosť nefiguruje v súvahe Vašej firmy
 • nehnuteľnosť môže byť odpredaná aj inej osobe ako nájomcovi (dcérska firma nájomcu a pod.)
 • doba operatívneho lízingu závisí od obchodnej dohody medzi Vami a Tatra Leasingom
 • každá rovnomerná splátka nájomného je v plnej výške daňovým nákladom (z hľadiska dane z príjmov)
  a je tiež uplatniteľná z hľadiska DPH
 • nehnuteľnosť Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing platíte poistenie spolu so splátkou, čím sa stáva poistné
  aj u prenajatého predmetu daňovým výdavkom.

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Predkladané doklady

 

Fyzická osoba - podnikateľ (živnostník)

 • Doklady o nehnuteľnosti:
  • list vlastníctva – aktuálny výpis z katastra nehnuteľností a snímka katastrálnej mapy
  • znalecký posudok
  • kolaudačné rozhodnutie (vrátane dokladov o udelení súpisných čísel)
  • zmluvy preukazujúce dodávku energií (plyn, voda, elektrická energia)
  • vyhlásenie správcu dane z nehnuteľností o vyrovnaní daňových povinností
  • zmluvy preukazujúce titul nadobudnutia vlastníckeho práva súčasného vlastníka
  • doklady preukazujúce prevody a prechody vlastníctva nehnuteľnosti počas posledných 10 rokov
  • doklady preukazujúce prípadné ťarchy na nehnuteľnosti alebo súdne, exekučné, reštitučné správne konanie či spor.
 • Hospodárske výkazy klienta:
  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom)
  • výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie.
 • Identifikačné doklady klienta:
  • kópia občianskeho preukazu
  • kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.)
  • živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

 

Právnická osoba

 • Doklady o nehnuteľnosti:
  • list vlastníctva – aktuálny výpis z katastra nehnuteľností a snímka katastrálnej mapy
  • znalecký posudok
  • kolaudačné rozhodnutie (vrátane dokladov o udelení súpisných čísel)
  • zmluvy preukazujúce dodávku energií (plyn, voda, elektrická energia)
  • vyhlásenie správcu dane z nehnuteľností o vyrovnaní daňových povinností
  • zmluvy preukazujúce titul nadobudnutia vlastníckeho práva súčasného vlastníka
  • doklady preukazujúce prevody a prechody vlastníctva nehnuteľnosti počas posledných 10 rokov
  • doklady preukazujúce prípadné ťarchy na nehnuteľnosti alebo súdne, exekučné, reštitučné správne konanie či sporov
  •  v prípade výstavby: Zmluva o dielo, položkovitý rozpočet, Znalecký posudok na pozemok
 • Hospodárske výkazy klienta:
  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdené daňovým úradom)
  • súvaha za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • výkaz ziskov a strát za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie.
 • Identifikačné doklady klienta:
  • kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu
  • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený)
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Poistenie

 

Každá nehnuteľnosť, ktorú financujeme musí byť poistená. Na základe vzájomnej spolupráce s poisťovňami Vám Tatra Leasing ako svojmu klientovi ponúka:

 • sadzby poistenia výhodnejšie, ako ich poisťovne ponúkajú individuálne
 • platenie poistného spolu s lízingovou splátkou
 • istotu, že sa výška poistného nebude meniť počas lízingu
 • poistenie v mene lízingovej zmluvy
 • nakoľko spoločnosť Tatra Leasing je držiteľom licencie finančného agenta,
  predpísané poistné nemusí byť navýšené o DPH.

Poisťovne priebežne stanovujú a oznamujú podrobné sadzobníky. Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka