Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Technológie

Tatra Leasing Vám ponúka možnosť prefinancovania Vašich investičných potrieb v oblasti technologických zariadení a strojov zaradených do 1. 2. 3. alebo 4. odpisovej skupiny. Financovanie technológií je určené pre právnicke osoby a fyzické osoby podnikateľov. Výška akontácie, doba trvania i forma financovania ako aj ostatné parametre sa vždy snažíme flexibilne nastaviť so zreteľom na individuálne požiadavky a špecifiká našich klientov.

 

Do skupiny technologických zariadení a strojov zaraďujeme najmä:

 • baliace stroje
 • betonárky
 • billboardy a bigboardy
 • brúsky
 • kancelársku techniku
 • kopírovacie stroje
 • zariadenie kotolní
 • laboratórne a diagnostické stroje, prístroje a zariadenia
 • lisy
 • meraciu a kontrolnú techniku
 • obrábacie stroje
 • ohýbačky
 • ostatné stroje a zariadenia
 • počítacie a účtovacie stroje
 • polygrafické stroje a zariadenia
 • rezačky
 • zariadenie (auto)servisov
 • stroje a zariadenia mlynov a pekárni
 • stroje a zariadenia na balenie a skladovanie potravín
 • stroje a zariadenia na spracovanie kovov a plastov
 • stroje a zariadenia na výrobu a konzervovanie nápojov a potravín
 • stroje a zariadenia pre chemický priemysel
 • stroje a zariadenia v ťažkom priemysle a energetike
 • fotovoltika, kogenerácia, malé vodné elektrárne
 • telekomunikačná a prenosová technika
 • tlačiarne
 • transportné stroje a zariadenia
 • umývacie zariadenia
 • vstrekolisy
 • výpočtovú techniku
 • zváračky
 • železničné vozne

Klienti Tatra-Leasingu majú možnosť využiť zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej Investičnej Banky s nižšou úrokovou sadzbou.

Financovanie je určené pre malé a stredné podniky, samosprávy ako aj veľké korporátne spoločnosti.

Zámer zvýhodneného financovania je  podporiť investičnú aktivitu v regióne Európskej Únie.

Financovanie sa týka takmer všetkých odvetví okrem výnimiek určených z Európskej Investičnej Banky pričom nevyžaduje žiadnu dodatočnú administratívnu aktivitu zo strany klienta.

Klientská linka INFOLEASING: 02/5919 5919 

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Výhody financovania v Tatra Leasingu

 

Pri financovaní technológií Vám ponúkame:

 • splátky, na ktoré máte
 • uvoľnenie kapitálu pre kľúčové investície Vašej spoločnosti
 • typ financovania prispôsobený vaším potrebám
 • variabilnú dobu splácania
 • nárok na odpočet DPH z celej investície na začiatku financovania
 • uplatnenie si až 100 % hodnoty predmetu do daňových nákladov vrátane úrokov
 • mimosúvahové financovanie
 • financovanie oslobodené od DPH
 • nízku prvú zvýšenú splátku (tzv. akontáciu) už od 10 % v závislosti od Vašich potrieb a bonity
 • financovanie aj so zostatkovou hodnotou
 • splátkový kalendár s možnosťou odkladu vašich splátok, sezónneho splácania alebo splátkových prázdnin
 • financovanie na báze pevných alebo plávajúcich úrokových sadzieb
 • uzatvorenie zmluvy už za niekoľko dní
 • poistenie predmetu vo Vami zvolenej poisťovni
 • možnosť platiť splátky a všetky poistenia jednou splátkou
 • mesačné alebo kvartálne splátky poistného bez príplatku za področnosť
 • garantované sadzby poistenia na celú dobu financovania
 • bezstarostné úhrady splátok prevodným, trvalým alebo inkasným príkazom
 • právne, účtovné a investičné poradenstvo súvisiace s financovaním ako aj obstaraním predmetu financovania

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Typy financovania

 

Finančný lízing

Finančný lízing je nájom predmetu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci po ukončení nájmu. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., § 2, písm. s, ods. 2) upravuje, že doba lízingu je najmenej 60 % doby odpisovania.

Finančný lízing patrí k štandardným spôsobom užívania a obstarania technológií a strojných zariadení a ponúka Vám nasledovné benefity:

 • fixné splátky sme klientom napriek turbulentnosti kapitálových a komoditných trhov nikdy nemenili
 • predmet lízingu Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok, nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • výška poistného sa počas doby lízingu nemení
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing môžete platiť poistenie spolu s lízingovou splátkou,
  ušetríte tak vlastnú administratívu i Vaše finančné prostriedky za vykonanie viacerých platieb. 

 

Operatívny lízing

Pod operatívnym lízingom rozumieme nájom predmetu. Operatívny lízing je formou užívania a nie formou obstarania predmetu. Preto po skončení nájmu (na rozdiel od finančného lízingu) nie je dojednané právo kúpy predmetu nájomcom. Pri dodržaní podmienok zákona o dani z príjmov však možno dojednať po skončení nájmu predaj predmetu nájomcovi, dodávateľovi či tretej osobe.

Operatívny lízing patrí k najnovším formám užívania výrobných strojov, technických zariadení, technologických celkov a v neposlednom rade i zdravotníckej techniky.

Ak hľadáte spôsob, ako bezstarostne a efektívne užívať zariadenia, ponúkame Vám nasledovné benefity:

 • predmet lízingu nefiguruje v súvahe Vašej firmy
 • predmet môže byť odpredaný aj inej osobe ako nájomcovi, napr. dodávateľovi alebo 3. osobe
  (dcérska firma nájomcu a pod.)
 • doba operatívneho lízingu závisí od obchodnej dohody medzi Vami a Tatra Leasing-om
 • každá rovnomerná splátka nájomného je v plnej výške daňovým nákladom (z hľadiska dane z príjmov) a je tiež uplatniteľná z hľadiska DPH
 • predmet Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok nakoľko
  Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing platíte poistenie spolu so splátkou, čím sa stáva poistné aj u prenajatého predmetu daňovým výdavkom

Operatívny lízing Vám ponúkame podľa slovenských účtovných štandardov SAS, resp. IFRS. Náš produkt je zameraný na maximálne využitie účtovných a daňových výhod operatívneho lízingu a nezahŕňa technickú správu majetku.

Produkt operatívny lízing technológií Vám ponúkame, aby sme boli schopní vyjsť v ústrety všetkým špecifickým požiadavkám. Každú zmluvu o operatívnom lízingu Vám šijeme na mieru. 

 

Spotrebný úver

Pod spotrebným úverom rozumieme nebankový účelový úver. Úver je účelovo viazaný na obstaranie predmetu. Tatra Leasing poskytuje úver formou úhrady za fakturovaný predmet priamo na účet dodávateľa.

Voľbou spotrebného úveru si vyberáte flexibilný spôsob kúpy Vašej novej investície do technologického parku. Rozhodnutím o výške splátky ako aj dobe splácania sami pružne prispôsobujete investíciu svojim potrebám ako aj možnostiam.

K hlavným benefitom spotrebného úveru patria najmä:

 • môžete si zvoliť i kratšie obdobie splácania ako v prípade finančného lízingu
 • Vaše splátky nie sú zaťažené daňou z pridanej hodnoty (§ 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)
 • predmet Vám poistíme ihneď pri podpise úverovej zmluvy za lepších podmienok, nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • výška poistného sa počas doby lízingu nemení, a to ani v prípade poistenia zodpovednosti
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing môžete platiť poistenie spolu so splátkou úveru, ušetríte tak vlastnú administratívu i Vaše finančné prostriedky za vykonanie viacerých platieb
 • nárok na odpočet DPH si uplatníte ihneď na začiatku zmluvného vzťahu z celej obstarávacej ceny
 • ihneď po podpise zmluvy sa stávate vlastníkom. 

 

Splátkový predaj

Splátkový predaj ponúkame ako ďalšiu možnosť financovania Vašich potrieb.
Podstatou je, že na financovaný predmet Vám vystavíme faktúru, ktorú splácate vo viacerých splátkach. Počet splátok nie je legislatívne obmedzený.

Záleží preto len na výške splátky, ktorú chcete splácať. Štandardne ponúkame splátkový predaj od 12 do 60 mesiacov.

Splátkový predaj predstavuje obľúbenú formu obstarania strojov, zariadení, technologických celkov a v neposlednom rade i zdravotníckej techniky. Rozhodnutím o výške splátky ako aj dobe splácania sami pružne prispôsobujete kúpu majetku svojim potrebám ako aj možnostiam.

Pre Vaše rozhodnutie v prospech splátkového predaja hovoria najmä:

 • môžete si zvoliť i kratšie obdobie splácania ako v prípade finančného lízingu
 • nárok na odpočet DPH si uplatníte ihneď na začiatku zmluvného vzťahu z celej obstarávacej ceny
 • ihneď po podpise zmluvy sa stávate ekonomickým vlastníkom.

 

 Kontaktujte nás

 

* Povinná položka


Postup uzatvorenia zmluvy

 

Ako budeme postupovať?

 1. priamo v pobočke Tatra Leasingu si vyžiadate ponuku financovania

 2. ak Vás ponuka osloví, prevezmeme od Vás potrebné doklady
  (viď časť Predkladané doklady)

 3. internou analýzou sa uistíme, že Váš obchodný prípad upevní a posilní Vaše doterajšie hospodárske výsledky a našu spoluprácu

 4. kladný záver analýzy nás posúva k príprave a k pripomienkovaniu zmluvnej dokumentácie

 5. nasleduje podpis zmluvy, úhrada spracovateľského poplatku a zloženie vlastných zdrojov (tzv. akontácie)

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Predkladané doklady

 

Financovanie technológií - fyzická osoba

 •    Doklad o financovanom predmete:
  •   predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.
 •    Hospodárske výkazy:
  •   kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom)
  •   výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  •   výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie.
 •     Identifikačné doklady:            
  •   kópia občianskeho preukazu
  •   kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.)
  •   živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra
  •   osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  •   osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH
  •   vyplnený

Dotazník_pre_systém_jednoduchého_účtovníctva [PDF, 619 kB]  

Dotazník_pre_systém_podvojného_účtovníctva [PDF, 693 kB]   

 

Financovanie technológií - právnická osoba

 •    Doklad o financovanom predmete:
  •   predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa
 •    Hospodárske výkazy:
  •   kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdené daňovým úradom)
  •   súvaha za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  •   výkaz ziskov a strát za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
 •    Identifikačné doklady:
  •   kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu
  •   výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený)
  •   osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  •   osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH
  •   vyplnený Dotazník_pre_systém_podvojného_účtovníctva [PDF, 693 kB]    

Tatra Leasing má právo v prípade potreby vyžiadať si ďalšie doplňujúci doklady alebo informácie.

Kontaktujte nás

 

* Povinná položka


Poistenie

 

Každý predmet financovania musí mať v čase jeho nadobudnutia uzatvorené platné poistenie, spĺňajúce požiadavky Tatra Leasingu v zmysle všeobecných zmluvných podmienok.

Tatra Leasing Vám ponúka možnosť uzatvoriť poistenie v jednej zo zmluvných poisťovní Tatra Leasingu, s výškou poistného, garantovaného počas celej doby financovania, spolu so splátkou financovania.

Poistením cez Tatra Leasing v rámci splátok financovania získate balík výhod:

 • poistenie vám uzatvoríme na všetky riziká v jednej poistnej sadzbe:
  • živelná udalosť
  • požiar
  • krádež, lúpež
  • vandalizmus
  • voda z vodovodných zariadení
  • pri mobilných strojoch aj poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie
  • poistenie lomu stroja
  • poistenie elektroniky (elektronické riziká: chyby materiálu, konštrukčné chyby, nedostatočná skúsenosť, skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie, vnútorný požiar)
 • pri uzatvorení poistenia nie je potrebná obhliadka
 • predmetu poistenia o poistné krytie je platné ihneď od podpísania poistnej zmluvy
 • možnosť mesačnej platby poistného podľa splátky zmluvy o financovaní
 • poistné hradí klient spolu so splátkou financovania v jednej sume
 • garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • poistenie na novú hodnotu predmetu financovania s DPH pred odpočítaním predajných zliav, takže nedôjde k podpoisteniu
 • vyššie limity pre povinné zabezpečenie proti krádeži
 • špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra Leasingu
 • poistenie bez potreby žiadosti o vinkuláciu a zasielania dokladov k poisteniu

Výber poisťovne a poistného produktu a následne uzavretie strojného poistenia je zmluvnou povinnosťou a zodpovednosťou klienta. Odporúčame Vám pri výbere riadiť sa tak, aby Vami uzavretá poistka spĺňala nielen Vaše požiadavky ale tiež požiadavky lízingovej spoločnosti. K rozhodujúcim parametrom patria najmä:

 • poistné riziká,
 • výšku spoluúčasti,
 • územnú platnosť poistenia,
 • rýchlosť a kvalitu likvidácie poistných udalostí

Poisťovne priebežne stanovujú a oznamujú podrobné sadzobníky. Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Kalkulačka

 

V prípade, že máte záujem o kalkuláciu financovania strojov alebo technologických zariadení prostredníctvom finančného či operatívneho lízingu, spotrebného úveru alebo splátkového predaja, neváhajte nás kontaktovať.

Klientská linka INFOLEASING: 02/5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka