Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Veľká kolesová technika

Do skupiny veľkej dopravnej a stavebnej techniky zaraďujeme najmä:

 • autobusy
 • nákladné vozidlá
 • návesy
 • poľnohospodársku techniku
 • prípojné vozidlá
 • prívesy
 • stavebné stroje
 • ťahače
 • vysokozdvižné vozíky

Financovanie veľkej kolesovej techniky je určené len pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov. Klienti Tatra-Leasingu majú možnosť využiť zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej Investičnej Banky s nižšou úrokovou sadzbou. Financovanie je určené pre malé a stredné podniky, samosprávy ako aj veľké korporátne spoločnosti. Zámer zvýhodneného financovania je  podporiť investičnú aktivitu v regióne Európskej Únie. Financovanie sa týka takmer všetkých odvetví okrem výnimiek určených z Európskej Investičnej Banky pričom nevyžaduje žiadnu dodatočnú administratívnu aktivitu zo strany klienta.

Tatra Leasing ponúka na základe stanovených kritérií financovanie jazdených vozidiel dodaných spoločnosťou BAS TRUCKS formou finančného lízingu. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel: 02/5919 1368, alebo priamo spoločnosť BAS TRUCKS na internetovej stránke http://sk.bastrucks.com

Klientská linka INFOLEASING: 02/5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Výhody financovania v Tatra Leasingu

 

Pri financovaní veľkej kolesovej techniky Vám ponúkame:

 

 • splátky, na ktoré máte

 • uvoľnenie kapitálu pre kľúčové investície Vašej spoločnosti

 • typ financovania prispôsobený vašim potrebám

 • variabilnú dobu splácania
 • nárok na odpočet DPH z celej investície na začiatku financovania

 • uplatnenie si až 100 % hodnoty predmetu do daňových nákladov vrátane úrokov

 • mimosúvahové financovanie

 • financovanie oslobodené od DPH

 • nízku prvú zvýšenú splátku (tzv. akontáciu) už od 10 % v závislosti od Vašich potrieb a bonity

 • financovanie aj so zostatkovou hodnotou

 • splátkový kalendár s možnosťou odkladu vašich splátok, sezónneho splácania alebo splátkových prázdnin

 • financovanie na báze pevných alebo plávajúcich úrokových sadzieb

 • uzatvorenie zmluvy už za niekoľko dní

 • poistenie predmetu vo Vami zvolenej poisťovni

 • možnosť platiť splátky a všetky poistenia jednou splátkou

 • mesačné alebo kvartálne splátky poistného bez príplatku za  področnosť garantované sadzby poistenia na celú dobu financovania

 • bezstarostné úhrady splátok prevodným, trvalým alebo inkasným príkazom

 • právne, účtovné a investičné poradenstvo súvisiace s financovaním

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Typy financovania

 

Finančný lízing

Finančný lízing je nájom predmetu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci po ukončení nájmu. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., § 2, písm. s, ods. 2) upravuje, že doba lízingu je najmenej 60 % doby odpisovania.

Doba splácania

V prípade predmetu zaradeného do 1. odpisovej skupiny Vám ponúkame dobu splácania 36, 48 alebo 60 mesiacov. Predmety zaradené do 2. odpisovej skupiny sme pripravení prefinancovať počas 44, 48, 60 alebo 72 mesiacov.

Akontácia a frekvencia splácania

V prípade finančného lízingu požadujeme od klienta akontáciu (prvú zvýšenú splátku) vo výške od 5 - 50 % z obstarávacej ceny. Rozhodnutie pre mesačné alebo štvrťročné splátky zostáva na klientovi.

 

Špecifické výhody finančného lízingu veľkej kolesovej techniky

 • možnosť skrátiť odpisovanie vozidla na 36/44 mesiacov podľa odpisovej skupiny
 • možnosť užívať vozidlo bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosť
 • šetrí likvidné prostriedky, ktoré môžete využiť na ďalšie investície

 

Operatívny lízing

 

Pod operatívnym lízingom rozumieme nájom predmetu. Operatívny lízing je formou užívania a nie formou obstarania predmetu. Preto po skončení nájmu (na rozdiel od finančného lízingu) nie je dojednané právo kúpy predmetu nájomcom. Pri dodržaní podmienok zákona o dani z príjmov však možno dojednať po skončení nájmu predaj predmetu nájomcovi, dodávateľovi či tretej osobe. Operatívny lízing patrí k najnovším formám užívania výrobných strojov, technických zariadení, technologických celkov a v neposlednom rade i zdravotníckej techniky.

Ak hľadáte spôsob, ako bezstarostne a efektívne užívať zariadenia, ponúkame Vám nasledovné benefity:

 • predmet lízingu nefiguruje v súvahe Vašej firmy
 • predmet môže byť odpredaný aj inej osobe ako nájomcovi, napr. dodávateľovi alebo 3. osobe (dcérska firma nájomcu a pod.)
 • doba operatívneho lízingu závisí od obchodnej dohody medzi Vami a Tatra Leasing-om
 • každá rovnomerná splátka nájomného je v plnej výške daňovým nákladom (z hľadiska dane z príjmov) a je tiež uplatniteľná z hľadiska DPH
 • predmet Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing platíte poistenie spolu so splátkou, čím sa stáva poistné aj u prenajatého predmetu daňovým výdavkom.

Operatívny lízing Vám ponúkame podľa slovenských účtovných štandardov SAS, resp. IFRS. Náš produkt je zameraný na maximálne využitie účtovných a daňových výhod operatívneho lízingu a nezahŕňa technickú správu majetku.

Produkt operatívny lízing technológií Vám ponúkame, aby sme boli schopní vyjsť v ústrety všetkým špecifickým požiadavkám. Každú zmluvu o operatívnom lízingu Vám šijeme na mieru.

 

Spotrebný úver

Pod spotrebným úverom rozumieme nebankový účelový úver. Úver je účelovo viazaný na obstaranie predmetu. Tatra Leasing poskytuje úver formou úhrady za fakturovaný predmet priamo na účet dodávateľa.

Doba splácania

Legislatívne podmienky nám umožňujú ponúknuť Vám flexibilnú dobu splácania spotrebného úveru od 6 do 60 mesiacov.

Akontácia a frekvencia splácania

Spotrebný úver sme pripravení ponúknuť Vám pri vlastných zdrojoch (akontácii) od 5 - 50 % z obstarávacej ceny. Na výber máte mesačnú alebo štvrťročnú frekvenciu splácania.

 

Špecifické výhody spotrebného úveru veľkej kolesovej techniky

 • zákonom nelimitovaná (variabilná) doba splácania
 • klient ako vlastník predmetu za účelom zabezpečenia pohľadávky z úveru dočasne prevedie vlastníctvo predmetu na veriteľa (tzv. zabezpečovací prevod vlastníckeho práva)
 • možnosť financovať aj predmety, na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

 

Splátkový predaj

 

Splátkový predaj ponúkame ako ďalšiu možnosť financovania Vašich potrieb. Podstatou je, že na financovaný predmet Vám vystavíme faktúru, ktorú splácate vo viacerých splátkach. Počet splátok nie je legislatívne obmedzený.

 

Doba splácania

 

Legislatívne podmienky nám umožňujú ponúknuť Vám flexibilnú dobu splácania. Záleži preto len na výške splátky, ktorú chcete splácať. Štandardne ponúkame splátkový predaj od 12 do 60 mesiacov.

 

Špecifické výhody splátkového predaja :

 • môžete si zvoliť i kratšie obdobie splácania ako v prípade finančného lízingu
 • nárok na odpočet DPH si uplatníte ihneď na začiatku zmluvného vzťahu z celej obstarávacej ceny
 • ihneď po podpise zmluvy sa stávate ekonomickým vlastníkom.

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Postup uzatvorenia zmluvy o financovaní

 

 1. Telefonicky na kontaktných telefónnych číslach, priamo na pobočkách Tatra Leasingu a Tatra banky alebo prostredníctvom e-mailu si vyžiadate ponuku financovania
 2. ak Vás ponuka osloví , prevezmeme od Vás potrebné doklady (viď časť Predkladané doklady)
 3. internou analýzou sa uistíme, že Váš obchodný prípad upevní a posilní Vaše doterajšie hospodárske výsledky a našu spoluprácu
 4. kladný záver analýzy nás posúva k príprave zmluvnej dokumentácie
 5. nasleduje podpis zmluvy a úhrada predpísaných platieb podľa zmluvnej dokumentácie (akontácia, spracovateľský poplatok)

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Predkladané doklady

 

Fyzická osoba - podnikateľ (živnostník)

 • Hospodárske výkazy klienta:
  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdená daňovým úradom)
  • výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • vyplnený a podpísaný dotazník
 • Identifikačné doklady klienta:
  • kópia občianskeho preukazu
  • kópia ďalšieho identifikačného dokladu (vodičského preukazu, rodného listu a pod.)
  • živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH

 Dotazník_pre_systém_jednoduchého_účtovnictva [PDF, 619 kB]   

 Dotazník_pre_systém_podvojného_účtovníctva [PDF, 693 kB] 

 

Právnická osoba

 • Hospodárske výkazy klienta:

  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdené daňovým úradom)
  • súvaha za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • výkaz ziskov a strát za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • vyplnený a podpísaný dotazník
 • Identifikačné doklady klienta:
  • kópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu
  • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený)
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH

 Dotazník_pre_systém_podvojného_účtovníctva [PDF, 693 kB]   

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Poistenie

 

Spoločnosť Tatra Leasing Vám popri financovaní veľkej kolesovej techniky ponúka:

 • havarijné poistenie (tzv. KASKO)
 • PZP (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla)
 • poistenie strojov

Poistenie uzatvorené spolu s financovaním Vášho vozidla v Tatra Leasingu Vám prináša bez ohľadu na typ poistenia najmä tieto benefity:

 • uzatvorenie poistky môžete uzavrieť naraz a na jednom mieste spolu so zmluvou o financovaní
 • dlhodobá spolupráca s najväčšími poisťovňami na slovenskom trhu garantuje výhodné a stabilné podmienky pre našich klientov
 • viac poistených predmetov prináša množstevnú zľavu na poistnom - vďaka veľkej flotile poistených predmetov prenášame výhodné sadzby na našich klientov
 • sadza poistného je garantovaná počas celej doby trvania zmluvy, a to aj na PZP
 • po uplynutí doby splácania možno poistenie uzavrieť aj na ďalšie obdobie opäť za zaujímavých podmienok

Vaše otázky týkajúce sa poistenia pred, počas a po ukončení financovania Vám radi zodpovieme na TL_poistne@tatraleasing.sk  .

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Kalkulačka

V prípade, že máte záujem o kalkuláciu nákupu veľkej kolesovej techniky prostredníctvom finančného lízingu, spotrebného úveru alebo splátkového predaja, neváhajte nás kontaktovať.

Klientská linka INFOLEASING: 02/ 5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka