Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Zdravotnícka technika

Do skupiny zdravotníckej techniky zaraďujeme najmä:

 • anesteziologické prístroje
 • autoklávy
 • EKG prístroje
 • očné prístroje
 • RTG prístroje
 • sonografy
 • medicínske a laboratórne prístroje
 • techniku pre stomatológiu
 • vybavenie ambulancií
 • zubné (stomatologické) súpravy

Klienti Tatra-Leasingu majú možnosť využiť zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej Investičnej Banky s nižšou úrokovou sadzbou.

Financovanie je určené pre malé a stredné podniky, samosprávy ako aj veľké korporátne spoločnosti. Zámer zvýhodneného financovania je  podporiť investičnú aktivitu v regióne Európskej Únie.

Financovanie sa týka takmer všetkých odvetví okrem výnimiek určených z Európskej Investičnej Banky pričom nevyžaduje žiadnu dodatočnú administratívnu aktivitu zo strany klienta.

Klientská linka INFOLEASING: 02/5919 5919

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Výhody financovania v Tatra Leasingu

 

Tatra Leasing sa osobitne zameriava na potreby lekárov a zdravotníckych zariadení. Ak je Vaším povolaním starostlivosť o zdravie nás všetkých, Vaše špecifické potreby nás nabádajú naplniť ich.

Pre uzatvorenie zmluvy na financovanie zdravotníckej techniky sme v Tatra Leasingu v porovnaní s inými komoditami zvolili zjednodušený postup - pri financovanom objeme do 35 000 € nevyžadujeme predloženie hospodárskych výsledkov.

Ak hovoríme o financovaní zdravotníckych súprav a zariadení, myslíme na:

 • splátky, na ktoré máte
 • uvoľnenie kapitálu pre kľúčové investície Vašej ambulancie či zdravotníckeho zariadenia
 • typ financovania prispôsobený Vašim potrebám
 • dobu splácania, akú potrebujete (podľa spôsobu financovania a financovaného predmetu od 1 do 5 rokov)
 • nárok na odpočet DPH z celej investície na začiatku financovania
 • uplatnenie si až 100% hodnoty predmetu do daňových nákladov vrátane úrokov
 • mimosúvahové financovanie
 • financovanie oslobodené od DPH
 • nízku prvú zvýšenú splátku (tzv. akontáciu) už od 10 % v závislosti od Vašich potrieb a bonity
 • financovanie aj so zostatkovou hodnotou
 • splátkový kalendár s možnosťou odkladu vašich splátok, sezónneho splácania alebo splátkových prázdnin
 • uzatvorenie zmluvy už za niekoľko dní
 • financovanie na báze pevných alebo plávajúcich úrokových sadzieb
 • poistenie predmetu vo Vami zvolenej poisťovni
 • možnosť platiť splátky a poistenia jednou splátkou
 • mesačné alebo kvartálne splátky poistného bez príplatku za področnosť
 • garantované sadzby poistenia na celú dobu financovania
 • bezstarostné úhrady splátok prevodným, trvalým alebo inkasným príkazom
 • právne, účtovné a investičné poradenstvo súvisiace s financovaním

Snažíme sa ponúkať Vám štandardný produkt jednoducho a efektívne. Ak máte osobitné požiadavky, nie je to pre nás dôvod na zamietnutie spolupráce. Naopak, je to pre našich zamestnancov výzva naplniť Vaše očakávania. Zároveň si však individuálny prístup môže vyžadovať predloženie dodatočných dokladov. 

 

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Typy financovania

 

Finančný lízing

Finančný lízing je nájom predmetu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci po ukončení nájmu. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., § 2, písm. s, ods. 2) upravuje, že doba lízingu je najmenej 60 % doby odpisovania.

Finančný lízing patrí k moderným spôsobom užívania a obstarania technológií a strojných zariadení.

Ak do budúcnosti rátate s lepšími výkonmi Vašej firmy, môžu Vás zaujímať ponúkané benefity:

 • fixné splátky sme klientom napriek turbulentnosti kapitálových a komoditných trhov nikdy nemenili
 • predmet lízingu Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok, nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstevné zľavy
 • výška poistného sa počas doby lízingu nemení
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing môžete platiť poistenie spolu s lízingovou splátkou,
  ušetríte tak vlastnú administratívu i Vaše finančné prostriedky za vykonanie viacerých platieb.

 

Operatívny lízing

Pod operatívnym lízingom rozumieme nájom predmetu. Operatívny lízing je formou užívania a nie formou obstarania predmetu. Preto po skončení nájmu (na rozdiel od finančného lízingu) nie je dojednané právo kúpy predmetu nájomcom. Pri dodržaní podmienok zákona o dani z príjmov však možno dojednať po skončení nájmu predaj predmetu nájomcovi, dodávateľovi či tretej osobe.

Operatívny lízing patrí k najnovším formám užívania výrobných strojov, technických zariadení, technologických celkov a v neposlednom rade i zdravotníckej techniky.

Ak hľadáte spôsob, ako bezstarostne a efektívne užívať zariadenia, ponúkame Vám nasledovné benefity:

 • predmet lízingu nefiguruje v súvahe Vašej firmy
 • predmet môže byť odpredaný aj inej osobe ako nájomcovi, napr. dodávateľovi alebo 3. osobe
  (dcérska firma nájomcu a pod.)
 • doba operatívneho lízingu závisí od obchodnej dohody medzi Vami a Tatra Leasing-om
 • každá rovnomerná splátka nájomného je v plnej výške daňovým nákladom (z hľadiska dane z príjmov)
  a je tiež uplatniteľná z hľadiska DPH
 • predmet Vám poistíme ihneď pri podpise lízingovej zmluvy za nadštandardne výhodných podmienok
  nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing platíte poistenie spolu so splátkou, čím sa stáva poistné
  aj u prenajatého predmetu daňovým výdavkom.

Operatívny lízing Vám ponúkame podľa slovenských účtovných štandardov SAS, resp. IFRS. Náš produkt je zameraný na maximálne využitie účtovných a daňových výhod operatívneho lízingu a nezahŕňa technickú správu majetku.

Produkt operatívny lízing technológií Vám ponúkame, aby sme boli schopní vyjsť v ústrety všetkým špecifickým požiadavkám. Každú zmluvu o operatívnom lízingu Vám šijeme na mieru.

 

Spotrebný úver

Pod spotrebným úverom rozumieme nebankový účelový úver. Úver je účelovo viazaný na obstaranie predmetu.
Tatra Leasing poskytuje úver formou úhrady za fakturovaný predmet priamo na účet dodávateľa.

Voľbou spotrebného úveru si vyberáte flexibilný spôsob kúpy Vašej novej investície do technologického parku. Rozhodnutím o výške splátky ako aj dobe splácania sami pružne prispôsobujete investíciu svojim potrebám
ako aj možnostiam.

K hlavným benefitom spotrebného úveru patria najmä:

 • môžete si zvoliť i kratšie obdobie splácania ako v prípade finančného lízingu
 • Vaše splátky nie sú zaťažené daňou z pridanej hodnoty (§ 39 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)
 • predmet Vám poistíme ihneď pri podpise úverovej zmluvy za lepších podmienok,
  nakoľko Tatra Leasing úzko spolupracuje s poisťovňami a prenáša na svojich klientov množstvové zľavy
 • výška poistného sa počas doby splácania nemení, a to ani v prípade poistenia zodpovednosti
 • uzavretím poistnej zmluvy cez Tatra Leasing môžete platiť poistenie spolu so splátkou úveru,
  ušetríte tak vlastnú administratívu i Vaše finančné prostriedky za vykonanie viacerých platieb
 • nárok na odpočet DPH si uplatníte ihneď na začiatku zmluvného vzťahu z celej obstarávacej ceny
 • ihneď po podpise zmluvy sa stávate vlastníkom.

 

Splátkový predaj

Splátkový predaj ponúkame ako ďalšiu možnosť financovania Vašich potrieb. Podstatou je, že na financovaný predmet Vám vystavíme faktúru, ktorú splácate vo viacerých splátkach. Počet splátok nie je legislatívne obmedzený.

Záleží preto len na výške splátky, ktorú chcete splácať. Štandardne ponúkame splátkový predaj od 12 do 60 mesiacov.

Splátkový predaj predstavuje obľúbenú formu obstarania strojov, zariadení, technologických celkov a v neposlednom rade i zdravotníckej techniky. Rozhodnutím o výške splátky ako aj dobe splácania sami pružne prispôsobujete kúpu majetku svojim potrebám ako aj možnostiam.

Pre Vaše rozhodnutie v prospech splátkového predaja hovoria najmä:

 • môžete si zvoliť i kratšie obdobie splácania ako v prípade finančného lízingu
 • nárok na odpočet DPH si uplatníte ihneď na začiatku zmluvného vzťahu z celej obstarávacej ceny
 • ihneď po podpise zmluvy sa stávate ekonomickým vlastníkom.

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Postup uzatvorenia zmluvy o financovaní

 

Ako budeme postupovať?

 1. priamo v pobočke Tatra Leasingu alebo u dodávateľa predmetu si vyžiadate ponuku financovania

 2. ak Vás ponuka osloví, prevezmeme od Vás potrebné doklady
  (viď časť Predkladané doklady)

 3. internou analýzou sa uistíme, že Váš obchodný prípad upevní a posilní Vaše doterajšie hospodárske výsledky a našu spoluprácu

 4. kladný záver analýzy nás posúva k príprave a k pripomienkovaniu zmluvnej dokumentácie

 5. nasleduje podpis zmluvy, úhrada spracovateľského poplatku a zloženie vlastných zdrojov (tzv. akontácie)

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Predkladané doklady

 

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom do 35 000 € vrátane

 • Doklad o financovanom predmete:
  • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.
 • Identifikačné doklady:
  • vyplnený  dotazník 
  • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov
  • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu)
  • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra
   nie starší ako 3 mesiace (notársky overený)
  • povolenie samosprávneho kraja k činnosti
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.
    

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom nad 35 000 €

 • Doklad o financovanom predmete:
  • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.
 • Hospodárske výkazy:
  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdené daňovým úradom)
  • výkaz o majetku a záväzkoch alebo súvaha za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo výkaz ziskov a strát za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie.
 • Identifikačné doklady:
  • vyplnený dotazník    
  • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov
  • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu)
  • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra
   nie starší ako 3 mesiace (notársky overený)
  • povolenie samosprávneho kraja k činnosti
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Tatra Leasing má právo v prípade potreby vyžiadať si ďalšie doplňujúci doklady alebo informácie.

 

 Kontaktujte nás

* Povinná položka

 

Poistenie

 

Každý predmet financovania musí mať v čase jeho nadobudnutia uzatvorené platné poistenie, spĺňajúce požiadavky Tatra Leasingu v zmysle všeobecných zmluvných podmienok.

Tatra Leasing Vám ponúka možnosť uzatvoriť poistenie v jednej zo zmluvných poisťovní Tatra Leasingu, s výškou poistného, garantovaného počas celej doby financovania, spolu so splátkou financovania.

Poistením cez Tatra Leasing v rámci splátok financovania získate balík výhod:

 • poistenie vám uzatvoríme na všetky riziká v jednej poistnej sadzbe:
  • živelná udalosť
  • požiar
  • krádež, lúpež
  • vandalizmus
  • voda z vodovodných zariadení
  • pri mobilných strojoch aj poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie
  • poistenie lomu stroja
  • poistenie elektroniky (elektronické riziká: chyby materiálu, konštrukčné chyby, nedostatočná skúsenosť, skrat, prepätie, indukcia účinkom blesku, chyba izolácie, vnútorný požiar)
 • pri uzatvorení poistenia nie je potrebná obhliadka
 • predmetu poistenia o poistné krytie je platné ihneď od podpísania poistnej zmluvy
 • možnosť mesačnej platby poistného podľa splátky zmluvy o financovaní
 • poistné hradí klient spolu so splátkou financovania v jednej sume
 • garancia rovnakej výšky poistnej sadzby počas celej doby trvania zmluvy
 • poistenie na novú hodnotu predmetu financovania s DPH pred odpočítaním predajných zliav, takže nedôjde k podpoisteniu
 • vyššie limity pre povinné zabezpečenie proti krádeži
 • špeciálne podmienky likvidácie pre klientov Tatra Leasingu
 • poistenie bez potreby žiadosti o vinkuláciu a zasielania dokladov k poisteniu

Výber poisťovne a poistného produktu a následne uzavretie strojného poistenia je zmluvnou povinnosťou a zodpovednosťou klienta. Odporúčame Vám pri výbere riadiť sa tak, aby Vami uzavretá poistka spĺňala
nielen Vaše požiadavky ale tiež požiadavky lízingovej spoločnosti. K rozhodujúcim parametrom patria najmä:

 • poistné riziká
 • výšku spoluúčasti
 • územnú platnosť poistenia
 • rýchlosť a kvalitu likvidácie poistných udalostí

Poisťovne priebežne stanovujú a oznamujú podrobné sadzobníky. Aktuálne sadzby poistenia sa dozviete:

 Kontaktujte nás

* Povinná položka


Kalkulačka

 

V prípade, že máte záujem o kalkuláciu financovania strojov alebo technologických zariadení prostredníctvom finančného či operatívneho lízingu, spotrebného úveru alebo splátkového predaja, neváhajte nás kontaktovať

Klientská linka INFOLEASING: 02/5919 5919

Kontaktujte nás

* Povinná položka