Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Poistná udalosť


Totálna škoda na predmete zmluvy

 

V prípade, že na financovanom predmete nastala totálna škoda, dodržte, prosíme, nasledovný postup:

 1. Nehodu bezodkladne nahláste polícii SR.

 2. V prípade vzniku poistnej udalosti ste povinný túto skutočnosť oznámiť bez meškania (najneskôr do 2 dní) poisťovni, v ktorej máte vozidlo havarijne poistené a uplatniť si u nej náhradu škody, v prípade ak máte uzavreté pripoistenie finančnej straty, túto udalosť tiež nahláste do poisťovne, kde máte pripoistenie uzavreté.

 3. Ak nie ste vinníkom nehody, poistnú udalosť likviduje poisťovňa, v ktorej má vinník nehody dohodnuté poistenie zodpovednosti. Preto je potrebné nehodu nahlásiť aj v tejto poisťovni

 4. Tatra Leasingu nahláste škodu najneskôr do 7 dní odo dňa nehody.
  Kontaktujte, prosím, INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919 alebo info@tatraleasing.sk. V prípade, že máte vytvorený účet v Klientskej zóne, môžete nahlásiť poistnú udalosť online cez formulár v časti Poistné udalosti.

Poisťovňa, ktorá poistnú udalosť likviduje, klasifikuje poistnú udalosť ako totálnu škodu. Kým Tatra Leasing neobdrží od poisťovne konečnú likvidačnú správu k totálnej  škode, ste povinný naďalej platiť splátky. Po obdržaní likvidačnej správy od poisťovne, vypracujeme finančné vysporiadanie zmluvy (k dátumu vzniku poistnej udalosti).

Hodnotu vraku (len v prípade finančného lízingu), ktorú vyčísľuje poisťovňa, započítame vo vysporiadaní a zašleme Vám kúpnu zmluvu. Náš nárok na náhradu škody bude znížený o plnenie poisťovne a o úhrady splátok po dátume poistnej udalosti. V prípade existencie Vášho nevyrovnaného záväzku aj na iných zmluvách voči nám sme oprávnení vyrovnať túto pohľadávku z plnenia poisťovne vzájomným započítaním.

V prípade, ak máte všetky záväzky vyrovnané, zašleme Vám spolu s vysporiadaním zmluvy (ak je financovaný predmet vozidlo) i prehlásenie o predčasnom ukončení, veľký technický preukaz (ak bol u nás uložený) a splnomocnenie pre dopravný inšpektorát .

V prípade preplatku vzniknutého z finančného vyrovnania, bude Vám tento zaslaný na Váš bankový účet. V prípade nedoplatku, ktorý nebudete môcť splatiť jednorazovo na náš účet, budete mať možnosť písomne požiadať o uzatvorenie  Dohody o splácaní dlhu, ktorú Vám vypracuje naše právne oddelenie.

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Stala sa mi nehoda - parciálna škoda

 

Vaše  vozidlo je financované prostredníctvom našej spoločnosti, takže je potrebné si pri každej poistnej udalosti vyžiadať súhlas od Tatra Leasingu o uvoľnenie poistného plnenia, tzv. devinkuláciu poistného plnenia.

Po prijatí "Oznámenia o nehode" našou spoločnosťou pre Vás vyhotovíme devinkuláciu poistného plnenia. To znamená, že s poisťovňou i autoopravovňou ďalej komunikujete priamo.

Poistné plnenie poisťovňa hradí priamo na Váš účet alebo poisťovňa vystaví tzv. krycí list. Podmienkou devinkulácie je úhrada všetkých už splatných záväzkov. Zároveň ste  povinný i počas doby opravy vozidla riadne platiť splátky.

O devinkuláciu poistného plnenia môžete požiadať aj mailom na info@tatraleasing.sk , kde je potrebné uviesť číslo zmluvy o financovaní, číslo poistnej udalosti a dátum vzniku poistnej udalosti.

Kontaktujte nás

 

 

* Povinná položka


Odcudzili mi predmet zmluvy

 

V prípade, že došlo k odcudzeniu financovaného predmetu, dodržte, prosíme, nasledovný postup:

 1. Krádež odcudzeného predmetu zmluvy bezodkladne nahláste polícii SR.

 2. V prípade vzniku poistnej udalosti ste povinný túto skutočnosť oznámiť bez meškania (najneskôr do 2 dní) poisťovni, v ktorej máte vozidlo havarijne poistené a uplatniť si u nej náhradu škody, v prípade ak máte uzavreté pripoistenie finančnej straty, túto udalosť tiež nahláste do poisťovne, kde máte pripoistenie uzavreté

 3. Tatra Leasingu najneskôr do 7 dní odo dňa odcudzenia predmetu zašlite kópiu hlásenia o poistnej udalosti na polícii. Kontaktujte, prosím, INFOLEASING na tel. čísle 02/5919 5919, info@tatraleasing.sk . V prípade, že máte vytvorený účet v Klientskej zóne, môžete poistnú udalosť nahlásiť aj online cez formulár v časti Poistné udalosti.

 4. Kým polícia neskončí pátranie, ste povinný riadne platiť splátky. Na základe písomného dokladu - Uznesenia od Policajného zboru SR, že pátranie po  predmete bolo neúspešné, prichádza k pozastaveniu splátok.
  Toto uznesenie je tiež nutné doručiť do poisťovne a kópiu uznesenia do Tatra Leasingu.

Po skončení pátrania Vám zašleme na Vaše vyžiadanie splnomocnenie pre dopravný inšpektorát (v prípade vozidla). Dopravný inšpektorát vo veľkom technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla zaznačí, že vozidlo bolo odcudzené a vystaví Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. Následne doklad o vyradení vozidla doručíte do poisťovne. Po obdržaní likvidačnej správy od poisťovne vypracujeme a zašleme Vám  finančné vysporiadanie ku dňu krádeže  s príslušnými dokladmi.

Náš nárok na náhradu škody bude znížený o plnenie poisťovne a o preplatky vzniknuté úhradou splátok po dátume poistnej udalosti. V prípade existencie Vášho nevyrovnaného záväzku aj na iných zmluvách voči nám sme oprávnení vyrovnať túto pohľadávku z plnenia poisťovne vzájomným započítaním.

V prípade preplatku vzniknutého z finančného vyrovnania, bude Vám tento zaslaný na Váš bankový účet. V prípade nedoplatku, ktorý nebudete môcť splatiť jednorazovo na náš účet, budete mať možnosť písomne požiadať o uzatvorenie Dohody o splácaní dlhu, ktorú Vám vypracuje naše právne oddelenie.

Kontaktujte nás

* Povinná položka