Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Splátky


Úhrady splátok

 

Akceptovaný spôsob platenia splátok je formou inkasa, bankového prevodu, trvalého prevodného príkazu, priamym vkladom na bankový účet Tatra Leasingu.

Vaša úhrada bude priradená k vašej zmluve za predpokladu, že pri platbe uvediete správny variabilný symbol, ktorý je vždy zhodný s číslom zmluvy.

Dodržiavaním správneho variabilného symbolu pri úhradách predídeme nedorozumeniam spojeným s upomínaním a penalizáciou pohľadávok.
Splátka sa považuje za uhradenú dňom pripísania úhrady na účet Tatra Leasingu.

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Neviem uhradiť splátku včas

 

Ak neviete uhradiť splátku včas, skontaktujte sa s nami čo najskôr, aby sme našli akceptovateľné riešenie pre obe strany.
Kontaktné údaje sú uvedené na stránke  Kontakty.

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Čo hrozí, ak neuhradím splátku včas

 

Ak sa omeškáte s úhradou splátok, máme možnosť Vás upozorniť telefonicky, sms správou, e-mailom alebo písomným upozornením, ktoré je spoplatnené v zmysle platných všeobecných zmluvných podmienok.

V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok je Tatra Leasing oprávnený fakturovať sankčný úrok za každý deň omeškania, zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných podmienok, príp. predčasne ukončiť zmluvu výpoveďou, resp. vyhlásením predčasnej splatnosti.

V prípade omeškania sa s úhradou splátok, je Tatra Leasing oprávnený vymáhať zaplatenie splatných pohľadávok prostredníctvom na to špecializovaných firiem a spoločností. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok, resp. odobratím predmetu financovania znáša v plnom rozsahu klient.

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Aké mám možnosti v prípade platobnej neschopnosti

 

Aj v prípade, že ste sa dostali do platobnej neschopnosti, máte k dispozícii niekoľko možností riešenia:

  • prolongácia: možnosť posunu splatnosti splátky max. o 1 mesiac dvoch po sebe nasledujúcich mesačných splátok,
    resp. 1 kvartálnej splátky na základe kladne vybavenej písomnej žiadosti
  • zmena splátkového kalendára: predĺženie doby splácania a poníženie splátok na základe kladne vybavenej písomnej žiadosti
  • cesia resp. postúpenie práv a povinností na iného nájomcu
  • predčasné ukončenie zmluvy a dobrovoľné odovzdanie predmetu

V prvom rade je potrebné, aby ste zaslali žiadosť o konkrétne riešenie s uvedením dôvodu, pre ktorý nie ste schopní platiť lízingové splátky v zmysle platného splátkového kalendára. Zároveň v liste uveďte návrh na zmenu splátkového kalendára, ktorý by Vám umožňoval plniť si riadne svoje záväzky.

Zmena podlieha schváleniu v zmysle kompetenčného poriadku spoločnosti Tatra Leasing. V prípade kladného vybavenia žiadosti s Vami podpíšeme dodatok k lízingovej zmluve s novým splátkovým kalendárom. Vykonanie takýchto zmien je spoplatnené v zmysle platného sadzobníka poplatkov.

Zmena-splátkového-kalendára [PDF, 85,1 kB]  

Žiadosť_o_postúpenie_práv_a_povinností [PDF, 326 kB]  

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Aké mám možnosti po odobratí predmetu

 

Aj v prípade, že sme kvôli zabezpečeniu pohľadávky museli pristúpiť k odobratiu predmetu, máte k dispozícii možnosti znovuzískania predmetu do užívania:

  • obnovenie zmluvného vzťahu - podmienkou obnovenia zmluvného vzťahu je úhrada pohľadávok po splatnosti a ďalších nákladov súvisiacich s odobratím predmetu. Obnovenie zmluvného vzťahu je spoplatnené v zmysle platného sadzobníka poplatkov.
  • odkúpenie predmetu

Kontaktujte nás

* Povinná položka