Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Zmena údajov


Chcem zmeniť údaje o lízingovom nájomcovi

 

Ak hovoríme o zmene údajov o lízingovom nájomcovi, máme na mysli:

 • zmena priezviska, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu občianskeho preukazu
 • zmena obchodného mena, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu výpisu z obchodného resp. živnostenského registra
 • zlúčenie spoločnosti, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • oznámenie o zlúčení
  • kópiu výpisu z obchodného registra
 • splynutie spoločnosti, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • oznámenie o splynutí
  • kópiu výpisu z obchodného registra
 • predaj podniku, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • oznámenie o predaji
  • kópiu zmluvy o predaji
  • kópiu výpisu z obchodného registra
 • transformácia na akciovú spoločnosť, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • oznámenie o transformácii
  • kópiu výpisu z obchodného registra
 • úmrtie nájomcu, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • dedičia zašlú oznámenie o úmrtí a kópiu úmrtného listu
  • následne je potrebné doručiť oznámenie o okruhu dedičov vystavené notárskym úradom
  • po ukončení dedičského konania vyžadujeme aj dedičské rozhodnutie

Ak je predmetom lízingu dopravná technika, Tatra Leasing zašle klientovi VTP (ak je uložený v Tatra Leasingu) a notársky overené splnomocnenie, na základe ktorých dopravný inšpektorát predmetnú zmenu zaznamená v osvedčení o evidencii vozidla.

Poplatok za zmenu údajov bude účtovaný v zmysle platného sadzobníka poplatkov.

Žiadosť-o-vypracovanie-zmeny-identifikačných-údajov-k-zmluve [PDF, 96,3 kB]

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Chcem zmeniť kontaktné údaje

 

Ak hovoríme o zmene kontaktných údajov o lízingovom nájomcovi, máme na mysli:

 • zmena adresy pri súkromnej osobe, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu občianskeho preukazu
 • zmena sídla spoločnosti, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu výpisu z obchodného registra
 • zmena miesta podnikania, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu výpisu zo živnostenského registra
 • zmena DIČ resp. IČ DPH, k žiadosti je potrebné priložiť:
  • kópiu „kartičky“ s uvedením DIČ resp. IČ DPH
 • zmena čísla účtu, k žiadosti je potrebné priložiť:
  •  vyplnenú žiadosť

Ak je predmetom lízingu dopravná technika, Tatra Leasing zašle klientovi VTP (ak je uložený v depozite Tatra Leasingu) a notársky overené splnomocnenie, na základe ktorých dopravný inšpektorát predmetnú zmenu zaznamená v osvedčení o evidencii vozidla.

Žiadosť-o-vypracovanie-zmeny-identifikačných-údajov-k-zmluve [PDF, 96,3 kB]

Kontaktujte nás

 

* Povinná položka


Chcem zmeniť údaje o právnej forme

 

V prípade zmeny právnej formy z fyzickej osoby - živnostníka na právnickú

osobu a opačne je potrebné zaslať žiadosť o prevod lízingovej zmlvy.
V žiadosti je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • informácie o pôvodnom nájomcovi
 • číslo lízingovej zmluvy
 • dátum postúpenia
 • dôvod postúpenia
 • informácie o budúcom nájomcovi
  (názov, IČO, sídlo, IČ DPH, DIČ, číslo účtu, telefonický kontakt)

Budúci nájomca dokladá nasledovné doklady:

 • fyzická osoba – živnostník
  • kópia výpisu zo živnostenského listu
  • osvedčenia o registrácii a pridelení IČ DPH, ak je pridelené
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • kópia občianskeho preukazu
  • kópia iného dokladu totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list)
 • právnická osoba - kópia výpisu z obchodného
  • osvedčenia o registrácii a pridelení IČ DPH, ak je pridelené
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ
  • kópia občianskeho preukazu osoby/osôb oprávnenej konať v mene spoločnosti

K dátumu postúpenia lízingovej zmluvy musia byť všetky pohľadávky pôvodného nájomcu vysporiadané.

Po zaslaní žiadosti a potrebných dokladov sa vypracuje zmluva o postúpení práv a povinností, ktorá je zaslaná klientovi na podpis. Po podpise zmluvy a úhrade poplatku klientovi zasielame doklady potrebné na prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte.

Poplatok za zmenu údajov o právnej forme bude účtovaný v zmysle platného sadzobníka poplatkov.

Žiadosť_o_postúpenie_práv_a_povinností [PDF, 316 kB]   

 Kontaktujte nás

 

* Povinná položka