Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Zmluva

 

Chcem riadne ukončiť zmluvu

Podmienkou riadneho ukončenia akéhokoľvek zmluvného vzťahu so spoločnosťou Tatra-Leasing je vyrovnanie všetkých záväzkov na zmluve, t.j. splátok v zmysle splátkového kalendára, ako aj všetkých faktúr vystavených počas trvania nájomného vzťahu (poplatky, pokuty, úroky z omeškania a iné).

V prípade, že máte v našej spoločnosti uzatvorených viac zmlúv o financovaní, je potrebné ku dňu ukončenia mať vyrovnané dlžné splátky a faktúry aj na týchto zmluvách.


V prípade lízingového nájmu Vás mesiac vopred informujeme listom o tom, že Vaša zmluva končí a zároveň Vám poskytneme všetky potrebné informácie k jej ukončeniu. Požiadať o odkúpenie predmetu lízingu môžete písomne na adresu spoločnosti, alebo emailom na adresu info@tatraleasing.sk, prípadne telefonicky na linke INFOLEASINGU 02/5919 5919 kedykoľvek pred skončením nájmu. Po vyrovnaní všetkých záväzkov Vám vystavíme faktúru na kúpnu cenu dohodnutú v lízingovej zmluve. Úhradou kúpnej ceny a po splnení podmienok uvedených vyššie, prechádza vlastnícke právo k financovanému predmetu zo spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. na Vás.

Z dôvodu zmeny vlastníka vozidla je potrebné následne navštíviť príslušný Dopravný inšpektorát PZ SR a vozidlo prepísať v ich evidencii.

Za týmto účelom Vám zašleme nasledovné dokumenty:

  • splnomocnenie a prehlásenie o vlastníctve vozidla pre DI PZ SR
  • aktuálny výpis z obchodného registra našej spoločnosti

Pokiaľ ste mali akýkoľvek druh poistenia uzatvorený prostredníctvom spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. (zahrnutý v splátkach), tento sa končí dňom uplynutia doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Od tohto dátumu zostáva Váš predmet nepoistený!

Poistenie po ukončení zmluvného vzťahu si môžete uzatvoriť prostredníctvom našej spoločnosti uzatvorením novej poistnej zmluvy alebo individuálne v akejkoľvek poisťovni v období ešte pred ukončením zmluvného vzťahu tak, aby nevzniklo riziko nepoistenia v medziobdobí, kým obdržíte doklady k riadnemu ukončeniu zmluvy a prevodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy. K uvedenému úkonu nepotrebujete doložiť poisťovni doklady o riadnom ukončení zmluvy.

Pokiaľ ste mali poistenie uzatvorené individuálne mimo lízingových splátok, toto je naďalej platné. Vinkulácia, ktorú ste mali potvrdenú k uvedenému individuálnemu poisteniu, zaniká k dátumu skutočného ukončenia lízingovej zmluvy. Vinkuláciu je potrebné na základe písomnej požiadavky ukončiť vo Vašej zmluvnej poisťovni.

Žiadosť-o-predkupné-právo [PDF, 73,6 kB]  

 

Kontaktujte nás

* Povinná položka


Chcem predčasne ukončiť zmluvu dohodou

 

Podmienkou dohody o predčasnom ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou Tatra-Leasing je vyrovnanie všetkých záväzkov na zmluve, t.j. splátok v zmysle splátkového kalendára, ako aj všetkých faktúr vystavených počas doterajšieho trvania nájomného vzťahu (poplatky, pokuty, úroky z omeškania a iné).

V prípade, že máte v našej spoločnosti uzatvorených viac zmlúv o financovaní, je potrebné ku dňu ukončenia mať vyrovnané dlžné splátky a faktúry aj na týchto zmluvách.
V prípade Vášho záujmu o predčasné ukončenie lízingovej zmluvy je potrebné podať písomnú žiadosť na adresu spoločnosti, alebo emailom na adresu info@tatraleasing.sk, prípadne telefonicky na linke INFOLEASINGU 02/5919 5919 s určením dátumu ukončenia (resp. s upresnením, ktorú splátku ešte plánujete uhradiť).

Následne vypracujeme návrh finančného vysporiadania Vašej zmluvy s vyčíslením odpredajnej ceny. Vyčíslenú čiastku zašleme písomnou formou na Vami zadanú kontaktnú adresu (najlepšie e-mailovú adresu). Ak s vysporiadaním budete súhlasiť, je potrebné uhradiť sumu vyčíslenú vo finančnom vysporiadaní a spoločnosť Tatra - Leasing Vám vystaví a zašle všetky potrebné doklady k predčasnému ukončeniu. Z dôvodu zmeny vlastníka vozidla je potrebné následne navštíviť príslušný Dopravný inšpektorát PZ SR a vozidlo prepísať v ich evidencii. Za týmto účelom Vám zašleme nasledovné dokumenty:

  • splnomocnenie a prehlásenie o vlastníctve vozidla pre DI PZ SR
  • aktuálny výpis z obchodného registra našej spoločnosti

Pokiaľ ste mali akýkoľvek druh poistenia uzatvorený prostredníctvom spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. (zahrnutý v splátkach), tento sa končí v prípade zrealizovania predčasného ukončenia zmluvy. Po ukončení zmluvy zostáva Váš predmet nepoistený!

Pokiaľ ste mali poistenie uzatvorené individuálne mimo lízingových splátok, toto je naďalej platné. Vinkulácia, ktorú ste mali potvrdenú k uvedenému individuálnemu poisteniu, zaniká k dátumu skutočného ukončenia lízingovej zmluvy. Vinkuláciu je potrebné na základe písomnej požiadavky ukončiť vo Vašej zmluvnej poisťovni. Predčasné ukončenie zmluvy je spoplatnené v zmysle platného sadzobníka poplatkov a v súlade s platnou legislatívou.

Žiadosť-o-predčasné-ukončenie-dohodou [PDF, 74,1 kB]

Kontaktujte nás

 

* Povinná položka

* Povinná položka