Súhlas s podmienkami

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely informovania o produktoch, službách a inováciách

Zakliknutím políčka "Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania informácií o produktoch, službách a inováciách" udeľujem spoločnosti Tatra-Leasing s.r.o.(ďalej len „Tatra-Leasing“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalších údajov uvedených v kontaktnom formulári a údajov získaných o mne Tatra-Leasingom v rámci vzájomnej komunikácie za účelom informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra-Leasingom. ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra-Leasingu, vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania.

Súhlasím, aby ma za týmto účelom Tatra-Leasing kontaktoval na uvedené telefónne číslo alebo e-mail a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií, materiálov a ponúk.

Súhlas udeľujem na základe nasledovných informácií:

  • Prevádzkovateľom je Tatra-Leasing, s.r.o.
  • Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: [email protected]
  • Účelom spracúvania je informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra-Leasingom osobám starším ako 18 rokov. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Tatra–Leasing vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk.

Právnym základom je súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom, okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť tieto údaje vyplývala Tatra-Leasingu z platných právnych predpisov alebo by existoval právny základ na takéto poskytnutie.

Sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré Tatra-Leasing poveril spracúvaním osobných údajov v jej mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie, spoločnosti zabezpečujúce doručovateľské služby a spoločnosti zabezpečujúce zber kontaktných, ekonomických a socio-demografických údajov a získavanie súhlasov dotknutých osôb.

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a právom chránených záujmov Tatra-Leasingu.

Máte právo požadovať od Tatra-Leasingu prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente s názvom Informačné memorandum ochrany osobných údajov umiestnenom na webovom sídle Tatra-Leasingu.