Tatra Leasing Broker

INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
spoločnosti Tatra Leasing Broker, s.r.o.

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je poskytnutie informácií týkajúcich sa
spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o spracúvaní osobných
údajov, informácie o právach dotknutých osôb a tiež kontaktné informácie na osobu poverenú dohľadom nad
spracúvaním osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.
Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie
tohto dokumentu zverejnenej na našej internetovej stránke.

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je Tatra Leasing Broker, s.r.o., IČO: 44 426 682, sídlo: Hodžovo námestie 3, Bratislava –
mestská časť Staré Mesto, 811 06 (ďalej len „Tatra Leasing Broker“). Tatra Leasing Broker je sprostredkovateľ poistenia.

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných
údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi, predovšetkým s princípmi a požiadavkami
vyplývajúcimi z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú
k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte
nášho DPO (Data Protection Offi cer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na [email protected] alebo písomne na adrese: DPO, Tatra Leasing Broker, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto.

2. Základné pojmy

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Osobné údaje Akékoľvek informácie týkajúce sa identifi kovanej alebo identifi kovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifi kátor, ako je meno, identifi kačné číslo, lokalizačné údaje, online identifi kátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifi cké pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Doktnutá osoba Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifi kovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifi kátor, ako je meno, identifi kačné číslo, online identifi kátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifi cké pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Spracúvanie Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí Tatra Leasing Broker.
Sprostredkovateľ Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
Zákon o dani Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Zákon o finančnom sprostredkovaní ZZákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

3. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifi kovanej alebo identifi kovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifi kátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifi cké pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Tatra Leasing Broker spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania fi nančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifi kácia klientov a identifi kácia zmluvných partnerov, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné službu poskytnúť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neposkytnutie fi nančnej služby. V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase klienta, je poskytnutie údajov zo strany klienta dobrovoľné.

Nahrávanie telefonických hovorov v rámci služby INFOLEASING

Tatra Leasing Broker vyhotovuje audiozáznamy telefonických hovorov uskutočnených prostredníctvom služby INFOLEASING. Takto získané osobné údaje sú spracúvané v rámci Informačných systémov – Klientsky informačný systém a Marketingový informačný systém, a to na účely stanovené pre tieto Informačné systémy.

4. Kategórie osobných údajov, ktoré môže Tatra Leasing Broker spracúvať:

V rámci činnosti Tatra Leasing Broker dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:účely stanovené pre tieto Informačné systémy.:

V prípade Klientskeho informačného systému:

 • identifi kačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografi a z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),,
 • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje súvisiace so sprostredkúvanými produktmi,
 • socio-demografi cké údaje (napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, informácie o príjme, druh pracovného pomeru, informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby),
 • ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, údaje o type bývania),
 • údaje, či podriadený fi nančný agent riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
 • audiozáznamy (napríklad nahrávky hovorov uskutočnených prostredníctvom klientskej linky INFOLEASING),
 • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografi e z príslušného dokladu),
 • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej disciplíne, údaje z úverových registrov),
 • Výpis z registra trestov.

V prípade Marketingového informačného systému:

 • údaje súvisiace s používaním webstránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • relevantné údaje spracúvané o vás v Klientskom informačnom systéme.

Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvania pri poskytovaní úplného rozsahu fi nančných produktov a služieb vo všetkých stavoch zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.

5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Tatra Leasing Broker spracúva osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Tatra Leasing Broker si vás dovoľuje ubezpečiť, že osobné údaje nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

Tatra Leasing Broker spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rámci nasledujúcich účelov spracúvania:

5.1 Poskytovanie finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácia klientov a identifikácia zmluvných partnerov

Tento účel zahŕňa predovšetkým nasledujúce činnosti:

 • Posudzovanie klientov a vedenie evidencií súvisiacich s fi nančným sprostredkovaním.
 • Vykonávanie identifi kácie a overovanie identifi kácie klientov, potenciálnych klientov a ich zástupcov a dokumentovanie činnosti finančného sprostredkovania.
 • Zapisovanie podriadených fi nančných agentov do registrov NBS.
 • Doklady a provízie podriadených fi nančných agentov.
 • Vybavovanie sťažností na podriadených fi nančných agentov.
 • Vybavovanie sťažností na podriadených fi nančných agentov.
 • Prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností klientov.
 • Vzťahový manažment.
 • Činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Tatra Leasing Broker podľa platných právnych predpisov.
 • Vedenie evidencie klientov alebo podriadených fi nančných agentov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Tatra Leasing Broker.
 • Činnosti súvisiace so splnením si archivačných povinností.

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zákonných povinností Tatra Leasing Broker, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:

 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní
 • Zákon o poisťovníctve
 • Zákon o účtovníctve

Tatra Leasing Broker môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania aj na základe nasledujúcich právnych základov:

 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi vami a Tatra Leasing Brokerom vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Tatra Leasing Broker alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Tatra Leasing Broker je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým mu môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť alebo ohroziť jeho zamestnancov či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

5.2 Marketing

Na účely informovania vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra Leasing Broker, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra Leasing Broker vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Tatra Leasing Broker spracúva vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov Tatra Leasing Broker.

Tatra Leasing Broker má oprávnený záujem o to, aby vykonával starostlivosť o svojich klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda, aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti vás môže Tatra Leasing Broker osloviť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov budete informovaný a poučený o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

V prípade, že ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov osobám zo skupiny Raiffeisen za účelom informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných týmito osobami, ako aj v súvislosti so získavaním výhod od týchto osôb vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profi lovania vaše osobné údaje môžu byť spracúvané (i) osobami, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v Tatra Leasing Broker, (ii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť Tatra Leasing Broker, (iii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca majetkovú účasť na Tatra Leasing Broker, (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť na Tatra Leasing Broker. Na účely tohto dokumentu sú to najmä:

 • Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552, Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36291111,
 • Tatra Asset Management, správ. spol. a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35742968.

Tatra Leasing Broker môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom automatického volacieho telefónneho systému, telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Tatra Leasing Broker vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva tak, aby vám mohol poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk.

6. Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje Tatra Leasing Broker neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili Tatra Leasing Broker súhlas, písomný pokyn alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Tatra Leasing Broker ako prevádzkovateľa.

Poskytovanie vašich osobných údajov iným subjektom v rámci plnenia zákonnej povinnosti môže prebiehať v prostredí Tatra Leasing Broker iba v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi v rámci všeobecnej povinnosti na poskytnutie súčinnosti.

Tatra Leasing Broker môže tiež bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností: 

 • v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
 • v súvislosti s posudzovaním schopnosti splácať spotrebiteľský úver podľa zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,
 • v súvislosti s plnením oznamovacej povinnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. 

Dovoľujeme si vás zároveň informovať, že Tatra Leasing Broker ako aj osoby zo skupiny Raiffeisen majú oprávnený záujem na vzájomnom zdieľaní osobných údajov spracúvaných v Klientskom informačnom systéme, v rámci čoho môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu údajov, a to v rámci:

 • prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
 • plnenia povinností spojených s výkonom bankových činností na úrovni skupiny Raiffeisen,
 • v súvislosti s posudzovaním bonity a dôveryhodnosti klientov.

Vaše osobné údaje Tatra Leasing Broker nezverejňuje.

6.1 Sprostredkovatelia

Tatra Leasing Broker môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Tatra Leasing Broker poveril spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom
sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene Tatra Leasing Broker ako prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u Tatra Leasing Broker ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

Tatra Leasing Broker si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Tatra Leasing Broker pri spracúvaní vašich osobných údajov môže využívať nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú fi nančné a s nimi súvisiace služby,

 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,

 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,

 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,

 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,

 • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,

 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu zabezpečovacích prostriedkov

 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby.

6.2     Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifi kovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, keď o takomto prenose musí byť klient vopred informovaný.

6.3 Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza tiež vo viacerých prípadoch k využitiu cloudových riešení, resp. služieb podobného technického charakteru. Využitie takýchto riešení je napríklad v mnohých prípadoch nevyhnutné ako súčasť implementácie najmodernejších softvérových nástrojov, resp. ich využitie prispieva k efektivite a hospodárnosti. V neposlednom rade takéto riešenia tiež prispievajú k zachovaniu integrity spracúvaných dát a prispievajú k bezpečnosti spracúvania.

Pri takomto spracúvaní vystupujú poskytovatelia cloudových, resp. podobných služieb v závislosti od typu spracovateľskej činnosti predovšetkým v pozícii sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 GDPR, pričom Tatra Leasing Broker pri výbere príslušného partnera, ako aj v priebehu spracúvania dôsledne dbá, aby pri spracúvaní osobných údajov nedošlo k zvýšeniu rizika porušenia bezpečnosti údajov alebo negatívneho dopadu na práva dotknutých osôb. Tatra Leasing Broker tiež dôsledne dbá na to, aby príslušný partner mal preukázateľne prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti v zmysle článku 28 ods. 3 písm. c) a článku 32 GDPR tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov, najmä GDPR, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

Pri takomto spracúvaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle GDPR.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifi káciu, Tatra Leasing Broker uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, Tatra Leasing Broker bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Tatra Leasing Broker. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Tatra Leasing Broker, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je Tatra Leasing Broker povinný vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú najmä:

 • Zákon o účtovníctve, na základe ktorého je Tatra Leasing Broker povinný uchovávať a chrániť počas
  desiatich rokov
  nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú účtovné doklady.
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní, ktorý v § 36 stanovuje lehotu uchovávania dokumentácie najmenej
  desať rokov
  od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí fi nančnej služby a lehotu najmenej päť rokov po
  ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí fi nančného poradenstva.

8. Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci Tatra Leasing Broker, ako aj zmluvní partneri Tatra Leasing Broker, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

9. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Tatra Leasing Broker vrátane namietania proti profi lovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Tatra Leasing Broker môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profi lovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov Tatra Leasing Broker. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Tatra Leasing Broker nebude vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok defi novaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo
dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky prostredníctvom služby INFOLEASING, e-mailom na [email protected] alebo osobne v pobočke. Tatra Leasing Broker vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných pre potvrdenie vašej totožnosti.

V Bratislave dňa 26. 1. 2023

K stiahnutiu:

Informačné memorandum ochrany osobných údajov
Informácie pre klienta o finančnom sprostredkovaní