Sadzobník poplatkov

TYP POPLATKU SADZOBNÍK POPLATKOV
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) vo výške spracovateľského poplatku za uzatvorenie zmluvy o finančnej službe, minimálne 250 EUR s DPH, pri nehnuteľnostiach minimálne 500 EUR s DPH
ZMENA SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA vrátane DPH bez DPH
zmena splátkového kalendára 250,00 EUR 208,33 EUR
návrh zmeny splátkového kalendára - prepočet splátok* 20,00 EUR 16,67 EUR
iný akýkoľvek dodatok na základe žiadosti klienta 250,00 EUR 208,33 EUR
ZMENA POISŤOVNE vrátane DPH bez DPH
zmena poistenia z poistenia plateného v splátkach na individuálne dohodnuté poistenie 400,00 EUR 333,33 EUR
zmena poistenia z individuálneho poistenia na poistenie platené v splátkach 0,00 EUR 0,00 EUR
zmena poisťovne so zachovaním platenia poistného v splátkach 60,00 EUR 50,00 EUR
doplnkové pripoistenie počas trvania zmluvy 5,00 EUR 4,17 EUR
pripoistenie výbavy vozidla (autoškola, taxi, výbava) 250,00 EUR 208,33 EUR
ZMENA ÚDAJOV KLIENTA vrátane DPH bez DPH
zmena právnej formy spoločnosti 60,00 EUR 50,00 EUR
zlúčenie, splynutie spoločnosti, rozdelenie, predaj spoločnosti 20,00 EUR 16,67 EUR
prevod zmluvy na nový subjekt (na základe dedičského konania) 20,00 EUR 16,67 EUR
zmena identifikačných údajov ( pri predmetoch s OEV) 20,00 EUR 16,67 EUR
OSTATNÉ ŽIADOSTI KLIENTOV vrátane DPH bez DPH
vystavenie splnomocnenia na vystavenie duplikátu OEV 20,00 EUR 16,67 EUR
vystavenie splnomocnenia pre DI PZ (okrem splnomocnenia na vystavenie duplikátu OEV) 20,00 EUR 16,67 EUR
opätovné zaslanie splnomocnenia na prepis vozidla po ukončení zmluvného vzťahu 20,00 EUR 16,67 EUR
vystavenie súhlasu so zmenou / úpravou na predmete 20,00 EUR 16,67 EUR
vystavenie súhlasu s užívanim predmetu tretím subjektom 35,00 EUR 29,17 EUR
vystavenie potvrdenia (platobná disciplína, konfirmácia pohľadávok, výška pohľadávky, doba nájmu a podobne) 35,00 EUR 29,17 EUR
iný akýkoľvek súhlas, potvrdenie na základe žiadosti klienta 35,00 EUR 29,17 EUR
PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY vrátane DPH bez DPH
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov 250,00 EUR 208,33 EUR
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení zmluvy pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, pri spotrebnom úvere zmluvný poplatok
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení dohodou pre súkromné osoby

1% zo zostatku istiny, ak je do konca zmluvného vzťahu viac ako jeden rok

0,5% zo zostatku istiny, ak je do konca zmluného vzťahu menej ako jeden rok

administratívny poplatok pri predčasnom ukončení dohodou pre súkromné osoby, zmluvy uzatvorené po 11.6.2010 postupuje sa v zmysle "Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" č. 129/2010 Z.z, § 16, ods.3
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy* 20,00 EUR 16,67 EUR
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy typu nehnuteľnosť* 120,00 EUR 100,00 EUR
ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA vrátane DPH bez DPH
Záložná suma do 330 tis. EUR 180,00 EUR 150,00 EUR
Záložná suma od 330 tis. EUR 264,00 EUR 220,00 EUR
INÉ POPLATKY vrátane DPH bez DPH
poplatok za obnovenie zmluvného vzťahu po výpovedi zmluvy 250,00 EUR 208,33 EUR

Vysvetlivky

  • *po realizácii zmeny bude poplatok odrátaný z konečného poplatku za zmenu splátkového kalendára / dohodu za predčasné ukončenie
  • OEV - osvedčenie o evidencii motorového vozidla