Sadzobník poplatkov

TYP POPLATKU
CESIA Suma bez DPH Suma s DPH
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) - vozidlá do 3,5t 230 EUR 276 EUR
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) - vozidlá nad 3,5t, ostatné predmety (napr.technologie, poľnohospodárska technika, vysokozdvižné vozíky, zdravotnícka technika) 280 EUR 336 EUR
Postúpenie práv a povinností zmluvy na nový subjekt (cesia) - nehnuteľnosť 500 EUR 600 EUR
ZMENA SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA Suma bez DPH Suma s DPH
zmena splátkového kalendára 230 EUR 276 EUR
iný akýkoľvek dodatok na základe žiadosti klienta 230 EUR 276 EUR
ZMENA POISŤOVNE Suma bez DPH Suma s DPH
zmena poistenia z poistenia plateného v splátkach na individuálne dohodnuté poistenie cez TL 250 EUR 300 EUR
zmena poistenia z poistenia plateného v splátkach na individuálne dohodnuté poistenie mimo TL 500 EUR 600 EUR
zmena poistenia z individuálneho poistenia na poistenie platené v splátkach 0 EUR 0 EUR
zmena poisťovne so zachovaním platenia poistného v splátkach 50 EUR 60 EUR
doplnkové pripoistenie počas trvania zmluvy 10 EUR 12 EUR
ZMENA ÚDAJOV KLIENTA Suma bez DPH Suma s DPH
zmena právnej formy spoločnosti 50 EUR 60 EUR
zlúčenie, splynutie spoločnosti, rozdelenie, predaj spoločnosti 50 EUR 60 EUR
prevod zmluvy na nový subjekt (na základe dedičského konania) 20 EUR 24 EUR
OSTATNÉ ŽIADOSTI KLIENTOV Suma bez DPH Suma s DPH
vystavenie splnomocnenia pre Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR počas trvania zmluvného vzťahu 20 EUR 24 EUR
opätovné zaslanie splnomocnenia na prepis vozidla po ukončení zmluvného vzťahu 20 EUR 24 EUR
vystavenie súhlasu s užívanim predmetu tretím subjektom počas trvania zmluvného vzťahu 100 EUR 120 EUR
iný akýkoľvek súhlas alebo potvrdenie na základe žiadosti klienta (vrátane potvrdenia ohľadom zostatkov/konfirmácia pohľadávok) 30 EUR 36 EUR
PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY* Suma bez DPH Suma s DPH
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy** 20 EUR 24 EUR
prepočet k predčasnému ukončeniu zmluvy typu nehnuteľnosť** 100 EUR 120 EUR
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov - vozidlá do 3,5 t 230 EUR 276 EUR
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov - vozidlá nad 3,5 t,
ostatné predmety (napr.technologie, poľnohospodárska technika, vysokozdvižné vozíky, zdravotnícka technika)
280 EUR 336 EUR
administratívny poplatok pri predčasnom ukončení dohodou pre súkromné osoby

1% zo zostatku istiny, ak je do konca zmluvného vzťahu viac ako jeden rok

0,5% zo zostatku istiny, ak je do konca zmluného vzťahu menej ako jeden rok

administratívny poplatok pri predčasnom ukončení dohodou pre súkromné osoby, zmluvy uzatvorené po 11.6.2010 postupuje sa v zmysle "Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" č. 129/2010 Z.z, § 16, ods.3
ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA vrátane DPH Suma s DPH
Záložná suma do 330 tis. EUR 150 EUR 180 EUR
Záložná suma od 330 tis. EUR 220 EUR 264 EUR

Vysvetlivky

  • *platí pre všetky typy financovania (finančný leasing, spotrebný úver, operatívny leasing) a vsetky typy predčasného ukončenia (dohoda, totálna škoda, krádež, výpoveď/mimoriadna splatnosť)
  • **po realizácii zmeny bude poplatok odrátaný z konečného poplatku za predčasné ukončenie