Právne informácie

INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú Vaše práva, ako aj informáciu kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra-Leasing.

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31 326 552, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 2992/B, kontakt: INFOLEASING +421 2 5919 5919, e-mail: info@tatraleasing.sk (ďalej len „Tatra-Leasing“).

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým  princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na info@tatraleasing.sk alebo písomne na adrese: DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

2. Základné pojmy

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Dotknutá osoba Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Klient Osoba, s ktorou má Tatra–Leasing v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti uzatvorený obchod, pričom  obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a Tatra-Leasingom. Klientom je tiež osoba, s ktorou Tatra-Leasing rokoval o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuzatvoril, osoba, ktorá prestala byť klientom Tatra-Leasingu, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný AML zákonom.
Spracúvanie Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
AML Prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
Klientsky informačný systém Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Tatra-Leasingom na účel:
poskytovanie finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácia klientov Tatra-Leasing a  identifikácia zmluvných partnerov* Tatra-Leasing (*Zmluvným partnerom sa rozumie subjekt, s ktorým Tatra-Leasing spolupracuje pri poskytovaní finančných služieb v rozsahu ako ho za iných okolností nebolo možné považovať za Klienta).
Marketingový informačný systém Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Tatra–Leasingom na účel:
informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra -Leasingom a v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra-Leasing.
Prevádzkovateľ Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí Tatra-Leasing.
Sprostredkovateľ Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
Zákon o dani z príjmov Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Zákon o spotrebiteľských úveroch Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.
ALM zákon Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Zákon o finančnom sprostredkovaní Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom sprostredkovaní a poradenstve.
Zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

3. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Tatra-Leasing spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov a identifikácie zmluvných partnerov, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné službu poskytnúť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neposkytnutie finančnej služby.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci Marketingového informačného systému, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Tatra – Leasing vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Tatra-Leasing vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie a ponuky.

Nahrávanie telefonických hovorov v rámci služby INFOLEASING

Tatra–Leasing vyhotovuje audiozáznamy všetkých telefonických hovorov uskutočnených prostredníctvom služby INFOLEASING. Takto získané osobné údaje sú spracúvané v rámci Informačných systémov - Klientský informačný systém a Marketingový informačný systém a to na účely stanovené pre tieto Informačné systémy.

4. Kategórie osobných údajov, ktoré môže Tatra-Leasing spracúvať:

V rámci činnosti Tatra-Leasing dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:

V prípade Klientskeho informačného systému:

 • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje   z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),
 • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje o poskytnutých produktoch a službách (napríklad údaje o poskytnutých produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním vašich podnetov),
 • socio-demografické údaje (napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, informácie o príjme, druh pracovného pomeru, informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby),
 • ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, údaje o type bývania),
 • údaje, či Klient riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Tatra–Leasing,
 • údaje o Klientoch, ktorí sa dopustili konania posúdeného Tatra-Leasing ako neobvyklá obchodná operácia a Klientoch, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie a obdobné údaje vypovedajúce o rizikovosti Klienta,
 • audio záznamy (napríklad nahrávky hovorov uskutočnených prostredníctvom klientskej linky INFOLEASING),
 • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu),
 • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej disciplíne, údaje z úverových registrov).

V prípade Marketingového informačného systému:

 • údaje súvisiace s používaním webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • relevantné údaje spracúvané o Vás v Klientskom informačnom systéme.

Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvania pri poskytovaní úplného rozsahu finančných produktov a služieb vo všetkých stavoch zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.

5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Tatra-Leasing spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Tatra-Leasing si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

V rámci činnosti Tatra-Leasing môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledovné účely spracúvania:

5.1 Poskytovanie finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácia klientov a  identifikácia zmluvných partnerov

Uvedený účel zahŕňa najmä:

 • identifikáciu Klientov,
 • uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
 • správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávania zmien a ich ukončení,
 • prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
 • vzťahový manažment,
 • ochranu a domáhanie sa práv Tatra-Leasing voči Klientom,
 • plnenie povinností Tatra-Leasing v oblasti AML
 • činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Tatra-Leasing podľa platných právnych predpisov,
 • vedenie evidencie Klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Tatra-Leasing,
 • vedenie osobitných zoznamov Klientov, ktorí sa dopustili konania posúdeného Tatra-Leasing ako neobvyklá obchodná operácia a Klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie,
 • činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Tatra-Leasing, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledovné právne predpisy:

 • AML zákon
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní
 • Zákon o poisťovníctve
 • Zákon o účtovníctve

Tatra-Leasing môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov, v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:

 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi vami a Tatra–Leasingom vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Tatra-Leasing alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Tatra–Leasing je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým mu môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť alebo ohroziť jeho zamestnancov či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

5.2 Marketing

Pre účely informovania vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra-Leasing, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra-Leasing vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania Tatra–Leasing spracúva vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Tatra-Leasing. 

V prípade, že ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel skupine Raiffeisen, vaše osobné údaje môžu byť spracúvané (i) osobami, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v Tatra-Leasing, (ii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť Tatra-Leasing, (iii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca majetkovú účasť na Tatra-Leasing, (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť na Tatra-Leasing. Na účely tohto dokumentu sú to najmä:

 • Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111
 • Tatra Asset Management, správ. spol. a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968,
 • Tatra Residence, a. s.,  so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 730 561

Tatra-Leasing má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti vás môže Tatra-Leasing osloviť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov budete informovaný a poučený o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To samozrejme neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo, ak budete voči nemu namietať.

Tatra–Leasing môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom automatického volacieho telefónneho systému, telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Tatra–Leasing vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk.

Pre účely vymedzené v tomto bode sa za Klienta považuje aj osoba, s ktorou Tatra-Leasing rokoval alebo má záujem rokovať o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Tatra-Leasingu, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval.

6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Medzi spracovateľské operácie hodné osobitného zreteľa uskutočňované v rámci Klientskeho informačného systému patrí automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

V procese spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby dochádza k automatizovaným rozhodnutiam uskutočňovaným na základe profilovania. V rámci profilovania Klienta sú zohľadňované údaje získavané spoločnosťou v čase žiadosti ako aj údaje evidované spoločnosťou v rámci predchádzajúcej histórie Klienta v spoločnosti ako aj údaje získané v súlade s platnými právnymi predpismi z externých zdrojov a na ich základe sú systémom uskutočňované automatizované rozhodnutia. Pri profilovaní zohľadňuje Tatra-Leasing viaceré údaje, ktoré môžu pozitívne, ako aj negatívne ovplyvniť rozhodnutie o žiadosti. Zohľadňované sú údaje o Klientovi z interných systémov Tatra-Leasing, a to o možnej rizikovosti Klienta, jeho aktívach ako aj pasívach, o platobnej disciplíne, o pravidelnosti používania finančných produktov ako aj údaje, ktoré Tatra-Leasing získa od Klienta v čase žiadosti o poskytnutie finančnej služby. Zohľadňované údaje z interných systémov Tatra-Leasing  vyhodnocuje v pravidelných intervaloch a zohľadňuje hlavne informácie o možnej rizikovosti Klienta, o aktívach ako aj pasívach v Tatra-Leasing, o platobnej disciplíne, o pravidelnosti používania produktov Tatra-Leasing a na ich základe vyhodnotí rizikový profil Klienta. Pri žiadosti Klienta bez predchádzajúcej histórie v Tatra-Leasing vyhodnocuje Tatra-Leasing údaje získané od Klienta pri žiadosti, ako aj údaje získané v súlade s platnými právnymi predpismi z externých zdrojov.

Na základe získaného rizikového profilu Klienta je žiadosť posúdená pri automatizovanom rozhodovaní. Toto rozhodnutie môže mať vplyv na automatické zamietnutie žiadosti, na maximálnu schválenú výšku financovania, na možnosť poskytnutia jednotlivých produktov, na maximálnu splatnosť žiadaného produktu a na pomer výšky financovania k hodnote zabezpečenia. Samotný rizikový profil Klienta má priamy vplyv na návrh podmienok zo strany Tatra-Leasing, pričom v zásade platí, že čím lepší rizikový profil Klient v Tatra-Leasingu získa, tým lepšie môžu byť jeho podmienky navrhované Tatra-Leasing.

Vyššie uvedené údaje, ale aj špecificky údaje o správaní Klientov počas omeškania môžu byť využité na rozhodovanie o optimálnom procese vymáhania a môžu mať vplyv na voľbu stratégie vymáhania alebo reštrukturalizácie úveru. Využitie môže byť aj pri realizácii aktivít na účel predchádzania vzniku omeškania Klienta. V prípade, že pri spracovaní vašej žiadosti o financovanie bude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle článku 22 GDPR, máte právo na ľudský zásah zo strany Tatra-Leasing, právo na svoje stanovisko, ako aj právo napadnúť rozhodnutie prijaté na podklade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

K automatizovanému rozhodovaniu dochádza pri rokovaní o uzatvorení obchodu.

7. Úverové registre

V súvislosti s posudzovaním  schopnosti Klienta splácať úver môžu byť vaše údaje poskytované a sprístupňované do príslušných registrov:

 • Nebankový register klientskych  informácií – časť Register spotrebiteľských úverov (ďalej len „Register“) je registrom v zmysle § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch a tiež registrom podľa §8 ods. 20 Zákona o úveroch na bývanie v rozsahu podľa § 7 ods. 9  Zákona o spotrebiteľských úveroch. Tatra – Leasing je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinný poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v Registri sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie, pričom účel spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a/alebo  úverov na bývanie a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a/alebo úver na bývanie.

  Poskytnutie osobných údajov je v týchto prípadoch zákonnou požiadavkou.

 • Nebankový register klientskych  informácií – časť Register spotrebiteľských úverov (ďalej len „Register“) je registrom v zmysle § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch a tiež registrom podľa §8 ods. 20 Zákona o úveroch na bývanie v rozsahu podľa § 7 ods. 9  Zákona o spotrebiteľských úveroch. Tatra – Leasing je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinný poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v Registri sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie, pričom účel spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a/alebo  úverov na bývanie a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a/alebo úver na bývanie.

  Poskytnutie osobných údajov je v týchto prípadoch zákonnou požiadavkou.

 • Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „NRKI“) je register, v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi zverejňovanými záujmovým združením právnických osôb Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „NBCB“), ktorý je prevádzkovateľom NRKI. Tatra – Leasing je zakladajúcim členom NBCB.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas Klienta udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelený súhlas má Klient právo kedykoľvek odvolať. Kategórie osobných údajov sú údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe uvedenej žiadosti sú to údaje v rozsahu uvedenom v zmluve, pričom účelom spracúvania je vzájomné informovanie sa nebankových veriteľských subjektov a ďalších subjektov zverejňovaných na www.nbcb.sk o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov a prevencia  pred úverovými podvodmi.

Kompletné informácie v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov v NRKI aj v Registri sú obsahom prílohy č. 1 tohto dokumentu.

8. Komu môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje Tatra-Leasing neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili Tatra-Leasingu súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Tatra–Leasing ako prevádzkovateľa.

Poskytovanie vašich osobných údajov iným subjektom v rámci plnenia zákonnej povinnosti môže prebiehať v prostredí Tatra-Leasing iba v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi v rámci všeobecnej povinnosti na poskytnutie súčinnosti.

Tatra-Leasing môže tiež bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností:

 • v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle AML zákona,
 • v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
 • v súvislosti s posudzovaním schopnosti splácať spotrebiteľský úver podľa zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,
 • v súvislosti s plnením oznamovacej povinnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Dovoľujeme si vás zároveň informovať, že Tatra-Leasing ako aj osoby zo skupiny Raiffeisen majú oprávnený záujem na vzájomnom zdieľaní osobných údajov spracúvaných v Klientskom informačnom systéme, v rámci čoho môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu údajov, a to v rámci:

 • prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
 • plnenia povinností spojených s výkonom obchodných  činností na úrovni skupiny Raiffeisen,
 • v súvislosti s posudzovaním bonity a dôveryhodnosti klientov.

Vaše osobné údaje Tatra-Leasing nezverejňuje.

8.1     Sprostredkovatelia

Tatra-Leasing môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Tatra-Leasing poveril spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva Vaše osobné údaje v mene Tatra-Leasing ako prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si Klient môže uplatniť u Tatra-Leasing ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

Tatra-Leasing si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. Tatra-Leasing pri spracúvaní vašich osobných údajov využíva nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
 • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,
 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu zabezpečovacích prostriedkov,
 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby.
8.2 Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

8.3 Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza tiež vo viacerých prípadoch k využitiu cloudových riešení, resp. služieb podobného technického charakteru. Využitie takýchto riešení je napríklad v mnohých prípadoch nevyhnutné ako súčasť implementácie najmodernejších softwareových nástrojov, resp. ich využitie prispieva k efektivite a hospodárnosti. V neposlednom rade takéto riešenia tiež prispievajú k zachovaniu integrity spracúvaných dát a prispievajú k bezpečnosti spracúvania.

Pri takomto spracúvaní vystupujú poskytovatelia cloudových, resp. podobných služieb v závislosti od typu spracovateľskej činnosti predovšetkým v pozícii sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 GDPR, pričom Tatra-Leasing pri výbere príslušného partnera ako aj v priebehu spracúvania dôsledne dbá, aby pri spracúvaní osobných údajov nedošlo k zvýšeniu rizika porušenia bezpečnosti údajov alebo negatívneho dopadu na práva dotknutých osôb. Tatra-Leasing tiež dôsledne dbá na to, aby príslušný partner mal preukázateľne prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti v zmysle článku 28 ods. 3 písm. c) a článku 32 GDPR tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov, najmä GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

Pri takomto spracúvaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle GDPR.

9. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Tatra-Leasing uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, Tatra-Leasing bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Tatra-Leasing. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Tatra-Leasing, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je Tatra-Leasing povinný vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú najmä:

 • Zákon o účtovníctve,  na základe ktorého je Tatra–Leasing povinný uchovávať a chrániť počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú účtovné doklady.
 • AML zákon, na základe ktorého je Tatra-Leasing povinný uchovávať počas piatich rokov

  • od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,

  • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi.

 • Zákon o finančnom sprostredkovaní, ktorý v § 36 stanovuje lehotu uchovávania dokumentácie najmenej desať rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a lehotu najmenej  päť rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.

10.    Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci Tatra-Leasing ako aj zmluvní partneri Tatra-Leasing, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

11.    Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplne údaje, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Tatra-Leasing vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Tatra-Leasing môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov Tatra-Leasing. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Tatra-Leasing nebude vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky prostredníctvom služby INFOLEASING, e-mailom na info@tatraleasing.sk alebo osobne na pobočke. Tatra-Leasing Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných pre potvrdenie Vašej totožnosti.

V Bratislave dňa 03.06.2019

 

Príloha č. 1 k  INFORMAČNÉMU MEMORANDU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov v registroch

Nebankový register klientskych  informácií – časť Register spotrebiteľských úverov (ďalej len „Register“) je registrom v zmysle §7 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch“) a tiež registrom podľa §8 ods. 20 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie Zákona o úveroch na bývanie (ďalej len „Zákon o úveroch na bývanie“), a to v rozsahu podľa § 7 ods. 9  Zákona o spotrebiteľských úveroch. Veriteľ, v prípade, ak poskytuje spotrebiteľský úver podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinný bez súhlasu klienta poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra.

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „NBCB“) je prevádzkovateľom Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi uvedenými na webovom sídle NBCB www.nbcb.sk (ďalej len „Tretie strany“), a to v rozsahu údajov uvedených v žiadosti a/alebo v zmluve.

Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle §7 ods.6 Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj ďalším osobám definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov o spotrebiteľských úveroch a ich prevádzkovateľov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorým sú osobné údaje spracúvané v Registri sprístupňované je uvedený na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Osobné údaje spracúvané v NRKI sú poskytované Tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle NBCB www.nbcb.sk.

Osobné údaje spracúvané v Registri a NRKI sú poskytované aj ďalším subjektom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o spotrebiteľských úveroch, Zákona o úveroch na bývanie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v Registri sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie.

Kategóriami osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v NRKI, sú údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe uvedenej žiadosti sú to údaje v rozsahu uvedenom v zmluve, pričom účelom ich spracúvania je poskytovanie osobných údajov Tretím stranám s cieľom vzájomného informovania sa Tretích strán o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ochrana oprávnených hospodárskych záujmov Tretích strán a prevencia  pred úverovými podvodmi.

Osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri pochádzajú od Tretích strán, ktorým ich poskytli dotknuté osoby ako klienti, resp. potenciálni klienti Tretích strán.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v NRKI je súhlas dotknutej osoby udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a). Nariadenia. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutej osoby v Registri je určená Zákonom o spotrebiteľských úveroch.

Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutej osoby v NRKI je 5 rokov od udelenia súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy s osobou, ktorá je užívateľom NRKI a/alebo Registra po dobu trvania uvedenej zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Následne sú osobné údaje dotknutej osoby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zaradené do predarchívnej starostlivosti.

Osobné údaje spracúvané v Registri a NRKI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej poskytované a spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika, ako sprostredkovateľmi NBCB na vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa Registra a NRKI a služieb nimi poskytovaných je možné získať v Klientskom centre NRKI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207518, e-mail: nbcb@nbcb.sk.

Klient ako dotknutá osoba má právo od NBCB ako prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie o spracúvaní alebo nespracúvaní osobných údajov o dotknutej osobe podľa Informácie o spracúvaní osobných údajov v registroch;
 • všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme;
 • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie;
 • zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • opravu osobných údajov;
 • vymazanie osobných údajov v NRKI a vymazanie osobných údajov v Registri za splnenia podmienky, že ide o osobné údaje:
 • ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • ktorých spracúvanie bolo vykonané nezákonne,
 • ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti;
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných v NRKI;
 • vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej NBCB ako prevádzkovateľom NRKI: poštová adresa - Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e-mail - dpo@nbcb.sk.

 

K stiahnutiu:

Informačné memorandum ochrany osobných údajov