Právne informácie

INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.


V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov. 


Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra Leasing.
.

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31 326 552, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 2992/B, kontakt: +421 2 5919 5919, e-mail: info@tatraleasing.sk (ďalej len „Tatra Leasing“). 

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na info@tatraleasing.sk alebo písomne na adrese: DPO, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. 

2. Základné pojmy

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Klient Osoba, s ktorou má Tatra Leasing v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti uzatvorený obchod, pričom  obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a Tatra Leasingom. Klientom je tiež osoba, s ktorou Tatra Leasing rokoval o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuzatvoril, osoba, ktorá prestala byť klientom Tatra Leasingu, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný AML zákonom.
Spracúvanie Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
AML Prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
Klientsky informačný systém Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Tatra bankou na účel:
poskytovanie finančných služieb, finančných a s tým súvisiacich služieb, identifikácia klientov Tatra Leasing a identifikácia zmluvných partnerov* Tatra Leasing (*Zmluvným partnerom sa rozumie subjekt, s ktorým Tatra Leasing spolupracuje pri prijímaní platobných prostriedkov v rozsahu, v akom ho za iných okolností nebolo možné považovať za Klienta).
Marketingový informačný systém Usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Tatra Leasingom na účel:
informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra Leasingom a v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra Leasing.
Prevádzkovateľ Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí Tatra Leasing.
Sprostredkovateľ Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
Zákon o dani z príjmov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Zákon o spotrebiteľských úveroch Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.
ALM zákon Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Zákon o finančnom sprostredkovaní ZZákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Zákon o účtovníctve Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

3. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov a identifikácie zmluvných partnerov, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné službu poskytnúť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neposkytnutie finančnej služby.

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov a identifikácie zmluvných partnerov, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné službu poskytnúť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neposkytnutie finančnej služby.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci Marketingového informačného systému, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Tatra Leasing vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Tatra - Leasing vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie a ponuky.

Nahrávanie telefonických hovorov v rámci služby INFOLEASING

Tatra Leasing vyhotovuje audiozáznamy všetkých telefonických hovorov uskutočnených prostredníctvom služby INFOLEASING. Takto získané osobné údaje sú spracúvané v rámci Informačných systémov - Klientský informačný systém a Marketingový informačný systém a to na účely stanovené pre tieto Informačné systémy.

4. Kategórie osobných údajov, ktoré môže Tatra-Leasing spracúvať:

V rámci činnosti Tatra Leasing dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:

V prípade Klientskeho informačného systému:

 • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),
 • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje o poskytnutých produktoch a službách (napríklad údaje o poskytnutých produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním vašich podnetov),
 • socio-demografické údaje (napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, informácie o príjme, druh pracovného pomeru, informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby),
 • ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, údaje o type bývania),
 • údaje, či Klient riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Tatra – Leasing,
 • údaje o Klientoch, ktorí sa dopustili konania posúdeného Tatra - Leasing ako neobvyklá obchodná operácia a Klientoch, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie a obdobné údaje vypovedajúce o rizikovosti Klienta,
 • audio záznamy (napríklad nahrávky hovorov uskutočnených prostredníctvom klientskej linky INFOLEASING),
 • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu),
 • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzoch, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej disciplíne, údaje z úverových registrov).

V prípade Marketingového informačného systému:

 • údaje súvisiace s používaním web stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • relevantné údaje spracúvané o vás v Klientskom informačnom systéme.

Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvaní pri poskytovaní úplného rozsahu finančných produktov a služieb vo všetkých stavoch zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.

5. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Tatra Leasing spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Tatra Leasing si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

V rámci činnosti Tatra - Leasing môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledovné účely spracúvania:

5.1 Poskytovanie finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácia klientov a identifikácia zmluvných partnerov

Uvedený účel zahŕňa najmä:

 • identifikáciu Klientov,,
 • uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
 • správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
 • prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
 • vzťahový manažment,
 • ochranu a domáhanie sa práv Tatra - Leasing voči Klientom,
 • plnenie povinností Tatra -Leasing v oblasti AML
 • činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Tatra - Leasing podľa platných právnych predpisov,
 • vedenie evidencie Klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s Tatra - Leasing,
 • vedenie osobitných zoznamov Klientov, ktorí sa dopustili konania posúdeného ako neobvyklá obchodná operácia a Klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie,
 • činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Tatra Leasing, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledovné právne predpisy:

 • AML zákon
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 • Zákon o finančnom sprostredkovaní
 • Zákon o poisťovníctve
 • Zákon o účtovníctve

Tatra Leasing môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov, v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:

 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Tatra Leasingom vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Tatra - Leasing alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Tatra Leasing je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým mu môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť jeho činnosť alebo ohroziť jeho zamestnancov či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu. 

5.2 Marketing

Pre účely informovania vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Tatra Leasing, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Tatra Leasing vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania Tatra Leasing spracúva vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Tatra Leasing. 

V prípade, že ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel skupine Raiffeisen, vaše osobné údaje môžu byť spracúvané (i) osobami, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v Tatra - Leasing, (ii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť Tatra - Leasing, (iii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca majetkovú účasť na Tatra - Leasing, (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť na Tatra - Leasing. Na účely tohto dokumentu sú to najmä:

 • Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36291111,
 • Tatra Asset Management, správ. spol. a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35742968,

Tatra Leasing má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách Tatra Leasing má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti vás môže Tatra - Leasing osloviť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov budete informovaný a poučený o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To samozrejme neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo, ak budete voči nemu namietať. 

Tatra Leasing môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom automatického volacieho telefónneho systému, telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie. .

S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Tatra Leasing vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk.

Pre účely vymedzené v tomto bode sa za Klienta považuje aj osoba, s ktorou Tatra Leasing rokoval alebo má záujem rokovať o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Tatra Leasingu, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval

6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Medzi spracovateľské operácie hodné osobitného zreteľa uskutočňované v rámci Klientskeho informačného systému patrí automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 

V procese spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby dochádza k automatizovaným rozhodnutiam uskutočňovaným na základe profilovania. V rámci profilovania Klienta sú zohľadňované údaje získavané spoločnosťou v čase žiadosti ako aj údaje evidované spoločnosťou v rámci predchádzajúcej histórie Klienta v spoločnosti ako aj údaje získané v súlade s platnými právnymi predpismi z externých zdrojov a na ich základe sú systémom uskutočňované automatizované rozhodnutia. Pri profilovaní zohľadňuje Tatra Leasing viaceré údaje, ktoré môžu pozitívne, ako aj negatívne ovplyvniť rozhodnutie o žiadosti. Zohľadňované sú údaje o Klientovi z interných systémov Tatra Leasing, a to o možnej rizikovosti Klienta, jeho aktívach ako aj pasívach, o platobnej disciplíne, o pravidelnosti používania finančných produktov ako aj údaje, ktoré Tatra Leasing získa od Klienta v čase žiadosti o poskytnutie finančnej služby. Zohľadňované údaje z interných systémov Tatra Leasing  vyhodnocuje v pravidelných intervaloch a zohľadňuje hlavne informácie o možnej rizikovosti Klienta, o aktívach ako aj pasívach v Tatra Leasing, o platobnej disciplíne, o pravidelnosti používania produktov Tatra Leasing a na ich základe vyhodnotí rizikový profil Klienta. Pri žiadosti Klienta bez predchádzajúcej histórie v Tatra Leasing vyhodnocuje Tatra Leasing údaje získané od Klienta pri žiadosti, ako aj údaje získané v súlade s platnými právnymi predpismi z externých zdrojov.

 Na základe získaného rizikového profilu Klienta je žiadosť posúdená pri automatizovanom rozhodovaní. Toto rozhodnutie môže mať vplyv na automatické zamietnutie žiadosti, na maximálnu schválenú výšku financovania, na možnosť poskytnutia jednotlivých produktov, na maximálnu splatnosť žiadaného produktu a na pomer výšky financovania k hodnote zabezpečenia. Samotný rizikový profil Klienta má priamy vplyv na návrh podmienok zo strany Tatra Leasing, pričom v zásade platí, že čím lepší rizikový profil Klient v Tatra Leasingu získa, tým lepšie môžu byť jeho podmienky navrhované Tatra Leasing.

Vyššie uvedené údaje, ale aj špecificky údaje o správaní Klientov počas omeškania môžu byť využité na rozhodovanie o optimálnom procese vymáhania a môžu mať vplyv na voľbu stratégie vymáhania alebo reštrukturalizácie úveru. Využitie môže byť aj pri realizácii aktivít na účel predchádzania vzniku omeškania Klienta. V prípade, že pri spracovaní vašej žiadosti o financovanie bude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle článku 22 GDPR, máte právo na ľudský zásah zo strany Tatra Leasing, právo na svoje stanovisko, ako aj právo napadnúť rozhodnutie prijaté na podklade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. 

K automatizovanému rozhodovaniu dochádza pri rokovaní o uzatvorení obchodu

7. Úverové registre

VV súvislosti s posudzovaním schopnosti Klienta splácať úver môžu byť vaše údaje poskytované a sprístupňované do príslušných registrov:

 • Nebankový register klientskych  informácií – časť Register spotrebiteľských úverov (ďalej len „Register“) je registrom v zmysle § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch a tiež registrom podľa §8 ods. 20 Zákona o úveroch na bývanie v rozsahu podľa § 7 ods. 9  Zákona o spotrebiteľských úveroch. Tatra Leasing je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinný poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta. 

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v Registri sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie, pričom účel spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a/alebo úverov na bývanie a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a/alebo úver na bývanie.

  Poskytnutie osobných údajov je v týchto prípadoch zákonnou požiadavkou.

 • Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „NRKI“) je register, v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi zverejňovanými záujmovým združením právnických osôb Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „NBCB“), ktorý je prevádzkovateľom NRKI. Tatra Leasing je zakladajúcim členom NBCB.

  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v Registri sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie, pričom účel spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a/alebo  úverov na bývanie a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a/alebo úver na bývanie.

  Osobné údaje spracúvané v NRKI sú poskytované nebankovým veriteľským subjektom a ďalším subjektom zverejňovaným na www.nbcb.sk

Kompletné informácie v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov v NRKI aj v Registri sú obsahom prílohy č. 1 tohto dokumentu.

8. Komu môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje Tatra Leasing neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili Tatra Leasingu súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Tatra Leasing ako prevádzkovateľa.

Poskytovanie vašich osobných údajov iným subjektom v rámci plnenia zákonnej povinnosti môže prebiehať v prostredí Tatra Leasing iba v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi v rámci všeobecnej povinnosti na poskytnutie súčinnosti

Tatra Leasing môže tiež bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností:

 • v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle AML zákona,
 • v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
 • v súvislosti s posudzovaním schopnosti splácať spotrebiteľský úver podľa zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,
 • v súvislosti s plnením oznamovacej povinnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti,

Dovoľujeme si vás zároveň informovať, že Tatra Leasing ako aj osoby zo skupiny Raiffeisen majú oprávnený záujem na vzájomnom zdieľaní osobných údajov spracúvaných v Klientskom informačnom systéme, v rámci čoho môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu údajov, a to v rámci:

 • prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
 • pplnenia povinností spojených s výkonom bankových činností na úrovni skupiny Raiffeisen,
 • v súvislosti s posudzovaním bonity a dôveryhodnosti klientov..

Tatra banka a jej dcérske spoločnosti vystupujú ako celok subjektov podliehajúci dohľadu na konsolidovanom základe a vybrané zákonné povinnosti plnia spoločne a vo vzájomnej súčinnosti. 
V súvislosti s vyššie uvedeným vás informujeme, že Tatra banka, ako aj dcérske spoločnosti Tatra banky, majú oprávnený záujem na konzistentnosti údajov klientov, ktorí sú klientami Tatra banky a zároveň klientami dcérskych spoločností Tatra banky  ako aj na udržiavaní aktuálnosti spracúvaných osobných údajov, preto Tatra banka ako prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený na základe §93a ods. 9 Zákona o bankách aj bez súhlasu dotknutých osôb získať údaje evidované v registri fyzických osôb a údaje uchovávané v evidencii občianskych preukazov, môže poskytnúť takéto aktuálne osobné údaje za účelom aktualizácie už spracúvaných osobných údajov aj ďalším dcérskym spoločnostiam Tatra banky. 
Dcérskymi spoločnosťami Tatra banky na tento účel sú:

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36291111,
 • Tatra Asset Management, správ. spol. a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35742968,
 • Tatra Leasing, s. r. o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31326552.
   

Vaše osobné údaje Tatra-Leasing nezverejňuje.

8.1     Sprostredkovatelia

Tatra Leasing môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Tatra Leasing poveril spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva Vaše osobné údaje v mene Tatra Leasing ako prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si Klient môže uplatniť u Tatra Leasing ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

Tatra Leasing si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. 

Tatra Leasing pri spracúvaní vašich osobných údajov využíva nasledovné kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
 • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,
 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu zabezpečovacích prostriedkov,
 • spoločnosti zabezpečujúce realizáciu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby.
8.2 Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

8.3 Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza tiež vo viacerých prípadoch k využitiu cloudových riešení, resp. služieb podobného technického charakteru. Využitie takýchto riešení je napríklad v mnohých prípadoch nevyhnutné ako súčasť implementácie najmodernejších softwareových nástrojov, resp. ich využitie prispieva k efektivite a hospodárnosti. V neposlednom rade takéto riešenia tiež prispievajú k zachovaniu integrity spracúvaných dát a prispievajú k bezpečnosti spracúvania.

Pri takomto spracúvaní vystupujú poskytovatelia cloudových, resp. podobných služieb v závislosti od typu spracovateľskej činnosti predovšetkým v pozícii sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 GDPR, pričom Tatra Leasing pri výbere príslušného partnera ako aj v priebehu spracúvania dôsledne dbá, aby pri spracúvaní osobných údajov nedošlo k zvýšeniu rizika porušenia bezpečnosti údajov alebo negatívneho dopadu na práva dotknutých osôb. Tatra Leasing tiež dôsledne dbá na to, aby príslušný partner mal preukázateľne prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti v zmysle článku 28 ods. 3 písm. c) a článku 32 GDPR tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov, najmä GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

Pri takomto spracúvaní nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle GDPR.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje (doba uchovávania a archivácia)?

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Tatra Leasing uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Tatra Leasing, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je Tatra Leasing povinný vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú najmä:

 • Zákon o účtovníctve, na základe ktorého je Tatra Leasing povinná uchovávať a chrániť vaše osobné údaje a súvisiace dokumenty, ktoré tvoria účtovnú dokumentáciu počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovná dokumentácia týka.
 • AML zákon, na základe ktorého je Tatra Leasing povinná uchovávať počas piatich rokov:

  • od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,

  • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi.

 • Zákon o finančnom sprostredkovaní, ktorý v § 36 stanovuje lehotu uchovávania dokumentácie najmenej desať rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a lehotu najmenej  päť rokov po ukončení platnosti zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, Tatra Leasing bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Tatra Leasing. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy alebo oprávneného záujmu. Po ukončení účelu spracúvania dochádza k napĺňaniu časti účelu spracúvania s názvom: Archivácia pre potreby ochrany práv Prevádzkovateľa a preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov ako aj poskytovania súčinnosti príslušným orgánom. Právny základ spracúvania, na ktorom boli príslušné osobné údaje získané ostáva aj v takom prípade naďalej zachovaný.

V rámci archivačnej doby/lehoty uchovávania sú osobné údaje spracúvané najmä:

 • spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom, ktorý spoločnosti takéto spracúvanie ukladá,
 • v spojitosti s komunikáciou spoločnosti voči orgánom verejnej moci v rámci ochrany práv spoločnosti,
 • v spojitosti s ochranou práv a právom chránených záujmov spoločnosti, napríklad v rámci internej analýzy alebo interného vyšetrovania,
 • v spojitosti s podaniami a inou súvisiacou komunikáciou s príslušnými orgánmi v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • v spojitosti s vybavovaním súčinnosti poskytovanej orgánom verejnej moci v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.

10.    Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci Tatra Leasing ako aj zmluvní partneri Tatra Leasing, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. 

11.    Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať. 

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Tatra Leasing vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Tatra Leasing môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov Tatra Leasing. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Tatra Leasing nebude vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu ďalej spracúvať. 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov. 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky prostredníctvom služby INFOLEASING, e-mailom na info@tatraleasing.sk alebo osobne na pobočke. Tatra Leasing Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných pre potvrdenie Vašej totožnosti.

Príloha č. 1 Informácia v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov v registroch

Informácia o spracúvaní osobných údajov v Nebankovom registri klientskych informácií

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej aj ako „NBCB“), ako prevádzkovateľ Nebankového registra klientskych informácií, Vám, ako dotknutej osobe v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), týmto dokumentom v stručnej, transparentnej a zrozumiteľnej forme predstavuje všetky dôležité informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov v Nebankovom registri klientskych informácií a s uplatňovaním Vašich práv v zmysle GDPR.

A. Všeobecné informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

Nebankový register klientskych informácií – časť tzv. súhlasový register (ďalej len „NRKI“) znamená databázu údajov, resp. informačný systém v zmysle GDPR, vytvorený na účely uvedené v tomto dokumente. NBCB spracúva v NRKI Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

Nebankový register klientskych informácií – časť Register spotrebiteľských úverov v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch“) je registrom podľa § 7 ods. (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a registrom podľa § 8 ods. (20) Zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie (ďalej len „Zákon o úveroch na bývanie“), v rozsahu podľa § 7 ods. (9) Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Register“). Bankové subjekty a veriteľské subjekty v prípade, ak poskytujú spotrebiteľský úver podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Veriteľské subjekty“), sú v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinné poskytnúť Vaše osobné údaje do Registra a získavať ich z Registra bez Vášho súhlasu.

Kategórie osobných údajov spracúvaných o Vašej osobe v NRKI, sú údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe žiadosti v rozsahu uvedenom v zmluve, pričom účel ich spracúvania je poskytovanie osobných údajov tretím stranám, s cieľom vzájomného informovania sa tretích strán o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (Vás), ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Kategórie osobných údajov spracúvaných o Vašej osobe v Registri sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie. Účelom spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver tak, ako je vymedzený Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie. 

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v NRKI je Váš súhlas udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v Registri je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch a Zákona o úveroch na bývanie).

Zdrojom Vašich osobných údajov v NRKI a Registri sú tretie strany, ktorým ste ich poskytli Vy, ako klient, resp. potenciálny klient.

Osobné údaje spracúvané o Vašej osobe v NRKI sú poskytované tretím stranám, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované na webovom sídle www.nbcb.sk, a môžu byť sprístupňované prostredníctvom Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „SBCB“) aj bankám a pobočkám zahraničných bánk ako oprávneným užívateľom Spoločného registra bankových informácií, pravidelne zverejňovanými na webovej stránke www.sbcb.sk a iným oprávneným subjektom v zmysle platných právnych predpisov. Spoločný register bankových informácií (ďalej len „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods. (1) Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách (ďalej len „Zákon o bankách“)ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť SBCB, zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. (2) Zákona o bankách.

Osobné údaje spracúvané o Vašej osobe v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods.6 a Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované bankám, zahraničným bankám a pobočkám zahraničných bánk, ďalším veriteľským a iným subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľských subjektov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk a registrov údajov o spotrebiteľských úveroch a ich prevádzkovateľov v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch je uvedený na stránke www.nbs.sk.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pri ich poskytovaní tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB, je vzájomné sa informovanie tretích strán a oprávnených užívateľov SRBI o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov (dotknutých osôb), ďalej ochrana oprávnených hospodárskych záujmov veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi.

Právnym základom pre poskytovanie Vašich osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, a pre ich poskytovanie tretím stranám zo strany SBCB prostredníctvom NBCB je Váš súhlas udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR . Udelenie súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety je dobrovoľné a ako dotknutá osoba máte právo 3 kedykoľvek odvolať súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Doba spracovania a uchovávania Vašich osobných údajov v NRKI, a doba spracovania a uchovávania Vašich osobných údajov pri ich poskytovaní užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB, je 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu a v prípade uzatvorenia zmluvy medzi Veriteľským subjektom a Vami ako dotknutou osobou je doba spracovania a uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku záväzkov voči Veriteľskému subjektu vyplývajúcich zo zmluvy.

Doba spracovania a uchovávania Vašich osobných údajov v Registri je doba trvania zmluvy a 5 rokov od zániku Vašich záväzkov voči Veriteľskému subjektu vyplývajúcich zo zmluvy. Následne sú Vaše osobné údaje zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

NBCB spracúva Vaše osobné údaje, prostredníctvom sprostredkovateľa, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09, Bratislava.

Ďalším sprostredkovateľom NBCB je spoločnosť CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko.

Vaše osobné údaje spracúvané v NRKI a Registri nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

B. Informácie súvisiace s uplatňovaním Vašich práv v zmysle GDPR

GDPR Vám ako dotknutej osobe vo všeobecnosti priznáva viaceré práva, medzi ktoré patrí najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, a iné.

Nie všetky práva, ktoré Vám ako dotknutej osobe priznáva GDPR, je však možné uplatniť na spracovateľské operácie, ktoré s Vašimi osobnými údajmi vykonáva NBCB ako prevádzkovateľ. Nižšie uvedený zoznam obsahuje základný prehľad Vašich práv, ktoré je možné z Vašej strany uplatniť voči NBCB ako prevádzkovateľovi.

I. Právo na prístup k osobným údajom

1) 1)    Máte právo získať potvrdenie o tom, či SBCB, ako prevádzkovateľ, spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k takýmto osobným údajom. Zároveň máte právo získať informácie o:

 1. účeloch spracúvania Vašich osobných údajov,
 2. kategóriách osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané, 13
 3. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 4. predpokladanej dobe uchovávania Vašich osobných údajov,
 5. existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 6. práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. o zdroji získania Vašich osobných údajov, pokiaľ tieto neboli získané priamo od Vás,
 8. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (NBCB však v súčasnosti nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie Vašej osoby).

2) Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa o Vás spracúvajú. Právo získať takúto kópiu však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Viac o spôsobe získania takejto kópie nájdete v časti „Postup vybavovania vašej žiadosti“.

3) NBCB Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúva. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. NBCB, ako prevádzkovateľ, je však oprávnený požiadať Vás o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti v prípade, ak bude mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby podávajúcej takúto žiadosť. Viac informácií o spôsobe získania takejto kópie nájdete v časti „Postup vybavovania vašej žiadosti“.

4) Máte právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, ak máte za to, že Vaše práva alebo slobody boli porušené v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany NBCB. Takúto sťažnosť alebo návrh na začatie konania, môžete adresovať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

II. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby NBCB, ako prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby. Zároveň máte so zreteľom na účely spracúvania právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

III. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

1) Máte právo dosiahnuť u NBCB, ako prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov týkajúce sa Vašej osoby, a NBCB je povinné bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak bude splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 3. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 4. Ak odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade spracúvania v NRKI a poskytovania osobných údajov užívateľom SRBI zo strany NBCB prostredníctvom SBCB.

2) Upozorňujeme, že právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte iba pri tých spracovateľských operáciách, ktoré sú vykonávané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a nie pri tých spracovateľských operáciách, ktoré NBCB vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie zákonnej povinnosti; teda spracúvanie Vašich osobných údajov v Registri);

IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

1) Máte právo na to, aby NBCB, ako prevádzkovateľ, obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ pôjde o jeden z nasledovných prípadov:

 1. ako dotknutá osoba napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho NBCB overiť správnosť osobných údajov; NBCB bude správnosť Vašich osobných údajov overovať predovšetkým so zdrojom, z ktorého 6 ich získalo, teda s príslušnou bankou, ktorej ste Vaše údaje v súvislosti s úverovou zmluvou, resp. žiadosťou o jej uzavretie, poskytli,
 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a ako dotknutá osoba ste namietali proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. NBCB, ako prevádzkovateľ, už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2) Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania následne spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.

3) Pokiaľ ste ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ vás informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

V. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

NBCB, ako prevádzkovateľ, oznámi každému príjemcovi, ktorému boli Vaše osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. NBCB Vás o týchto príjemcoch bude informovať, ak to budete požadovať.

VI. Právo na prenosnosť osobných údajov

GDPR Vám, v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov priznáva právo preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo však môžete využiť iba pri tých spracovateľských operáciách, ktoré sú vykonávané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov však nemôžete uplatniť pri tých spracovateľských operáciách, ktoré sú vykonávané na základe zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

VII. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má vo všeobecnosti právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo, v zmysle čl. 22 GDPR, rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Upozorňujeme, že NBCB neuskutočňuje voči Vám žiadne rozhodnutia a žiadne profilovanie Vašej osoby v zmysle predchádzajúceho odseku a v žiadnom prípade nerozhoduje o schvaľovaní Vašej žiadosti o úver veriteľským subjektom. Z tohto dôvodu Vám GDPR nepriznáva možnosť uplatniť vyššie uvedené právo voči NBCB. Uvedené právo však môžete uplatniť voči Veriteľskému subjektu, ako zdroju Vašich osobných údajov v NRKI a Registri, ktorý rozhoduje o Vašej žiadosti o uzatvorenie zmluvy a vykonáva profilovanie Vašej osoby.

VIII. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

1) V prípade, ak by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, NBCB, ako prevádzkovateľ, Vám bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany Vašich osobných údajov.

2) Oznámenie uvedené v odseku 1 sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 1. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,
 2. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 3. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.
C. Postup vybavovania Vašej žiadosti

Ako dotknutá osoba máte právo uplatniť vyššie uvedené práva aj prostredníctvom žiadosti adresovanej NBCB ako prevádzkovateľovi. Vaša žiadosť bude v zmysle platných právnych predpisov vybavená do jedného mesiaca. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o najviac ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. NBCB ako prevádzkovateľ Vás informuje o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania základnej lehoty.

NBCB sa snaží vyhovieť všetkým žiadostiam, avšak výnimočne môže nastať situácia, kedy nebude možné Vašej žiadosti vyhovieť. Nevyhovenie žiadosti z oprávnených dôvodov je však až poslednou možnosťou. V prípade nejasnosti alebo neúplnosti žiadosti Vás bude NBCB kontaktovať so žiadosťou o objasnenie alebo poskytnutie doplňujúcich informácií. Výnimočne sa môže stať, že NBCB bude mať pochybnosti o Vašej identite. V takomto prípade budete dodatočne požiadaný o poskytnutie ďalších informácií, ktoré takéto pochybnosti odstránia.

Vašej žiadosti bude vyhovené vo forme, v akej ju podáte alebo v prípade, ak uvediete v žiadosti inú formu vybavenia žiadosti, bude Vám vyhovené v takejto forme. Ak napríklad pošlete NBCB žiadosť poštou, vybavenie žiadosti Vám bude NBCB adresovať taktiež poštou. Ak však v takejto žiadosti uvediete, že si prajete, aby sme Vám odpovedali e-mailom, NBCB Vašu žiadosť podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom vybaví elektronickými prostriedkami, za podmienok uvedených nižšie v texte. Pokiaľ však bude mať NBCB oprávnené pochybnosti o Vašej identite, ktoré nebudú následne odstránené, môže Vašu žiadosť vybaviť tak, že pošle odpoveď doporučene poštou na adresu Vášho posledného trvalého pobytu.

NBCB Vám poskytuje viacero možností, ako môžete podať žiadosť súvisiacu s uplatňovaním Vašich práv. Na jej vytvorenie môžete využiť pripravené formuláre žiadosti. V tomto prípade stačí, aby ste vypísali Vaše osobné údaje, aby sme vás mohli identifikovať a následne nám žiadosť pošlete. Formulár žiadosti nájdete na nasledovnom odkaze: http://www.nbcb.sk/wp-content/uploads/2021/06/%C5%BDiados%C5%A5-NBCB-kopia-osobnych-udajov.pdf   

Vyplnenú žiadosť môžete NBCB doručiť:

 1. osobne do klientskeho centra SBCB, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava,
 2. poštou adresovanou na adresu: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava,
 3. e-mailom na: nbcb@nbcb.sk

Pokiaľ sa rozhodnete podať Vašu žiadosť osobne v našom klientskom centre, prosím, zoberte si so sebou doklad totožnosti, ktorý preukáže Vašu totožnosť. Ak sa rozhodnete doručiť Vašu žiadosť prostredníctvom inej osoby, je nevyhnutné, aby takáto osoba disponovala notársky overeným plnomocenstvom. V záujme čo najväčšej ochrany Vašej osoby nemôžeme sprístupniť Vaše osobné údaje komukoľvek bez dostatočného preukázania oprávnenia konať vo Vašom mene.

Pokiaľ nám pošlete Vašu žiadosť poštou, prosím, vlastnoručne ju podpíšte.

Medzi potenciálne najnebezpečnejší spôsob poskytnutia Vašich osobných údajov z Vašej strany v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv ako dotknutej osoby v zmysle tohto informačného dokumentu patrí komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu týmto spôsobom akceptujeme v plnej miere iba žiadosti, ktoré sú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade, ak nám pošlete e-mailom žiadosť, ktorá nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, vybavenie Vašej žiadosti môže trvať  dlhšiu dobu, nakoľko z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov je nevyhnutné, aby NBCB nemalo odôvodnené pochybnosti o Vašej identite. Z tohto dôvodu môžeme žiadať dodatočné informácie potrebné na potvrdenie Vašej totožnosti. Rovnako Vám nemusí byť takýmto spôsobom vyhovené v plnej miere a Vašu žiadosť v prípade pochybností o identite môžeme vybaviť tak, že kópiu Vašich osobných údajov (resp. iné príslušné vybavenie Vašej žiadosti) pošleme doporučene poštou na adresu Vášho posledného trvalého pobytu.

Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov zo strany NBCB v NRKI a Registri, ako aj uplatňovania Vašich práv dotknutej osoby je možné získať (i) v Klientskom centre, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, (ii) telefonicky na tel. č.: +421 2 59207515, alebo (iii) e-mailom na elektronickej poštovej adrese: nbcb@nbcb.sk.

Kontaktný údaj zodpovednej osoby v zmysle GDPR určenej prevádzkovateľom je: dpo@nbcb.sk.

 

K stiahnutiu:

Informačné memorandum ochrany osobných údajov